Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Інформація для батьків

Витяг зі Статуту

навчально-виховного об’єднання №136

 

2.5. Зарахування учнів (вихованців) до навчально-виховного об’єднання №136 здійснюється за наказом директора на підставі особистості заяви (заяви батьків) на конкурсній основі.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється.

2.16. При переведенні учнів з початкової школи до ґімназії навчально-виховного об’єднання №136 передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче достатнього рівня (не нижче 7 балів) з української мови, читання, математики, іноземної мови та здаються обов’язкові вступні випробування.

                Учні, які мають за підсумками річного оцінювання чи вступних випробувань початковий рівень досягнень у навчанні (1-3 бали) хоча б з одного предмета, відраховуються з ґімназії. За сприяння відповідного органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.

3.3. Учні мають право:

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу, у добровільних самодіяльних об’єднаннях, організаціях, клубах, гуртках тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують їх права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватись Статуту, правил внутрішнього розпорядку; приходити за 15 хвилин до початку занять;

- бережно ставитись до державного, громадського, особистого майна;

- дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм; правил особистої гігієни та діяльності зі самообслуговування;

- носити обов’язкову шкільну форму (однострій) та змінне взуття, єдину спортивну коротку форму та спеціальну форму на заняттях з трудового навчання;

- щоденно харчуватись у шкільній їдальні гарячими сніданками або обідами (за власним замовленням);

- брати активну участь у громадському житті закладу та науково-дослідницькій учнівській діяльності
 
 

 

Витяг зі Статуту

навчально-виховного об’єднання №136

 

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраним до батьківських комітетів, органів громадського самоврядування закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази;

- на захист законних інтересів своїх дітей.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної освіти та зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти;

- постійно дбати про фізичне, психічне здоров’я дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини;

- дотримуватись вимог навчально-виховного об’єднання №136 щодо внутрішнього розпорядку, обов’язкового однострою (єдиної шкільної форми) та змінного взуття, залучення дітей до гарячого харчування, спортивних секцій, науково-дослідницької роботи, гуртків тощо.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного об’єднання №136 є загальноґімназійна конференція.

4.3. У період між конференціями діє рада навчально-виховного об’єднання №136, яка складається з: педагогічної ради, піклувальної ради, учнівського комітету.

 
 

     Проект «Інтелект України» найліпший і найвдаліший експеримент за всі 40 років моєї роботи в середній школі. Він ретельно продуманий, із глибоким знанням як психології дитини, так і психології вчителя. Будучі 17 років в Європейській мережі шкіл сприяння здоров’ю наша гімназія шукала інструментарій для початкової школи, який би відповідав вимогам ВООЗ до подібних навчальних закладів.

     «Інтелект України» - саме те, про що ми мріяли! Діти із задоволенням ідуть на заняття. Результати лічби, техніки читання, усного мовлення та письма просто приголомшливі. Батьки залюбки стають партнерами дітей. Вчитель перетворюється на педагога-дослідника.

     Ми з нетерпінням чекаємо на продовження проекту в гімназії, бо він, як ніщо інше, відповідає ідеї модульно-розвивального навчання – технології, яка у нас застосовується в 5-11 класах. Ми вважаємо проект «Інтелект України» перспективною інноваційною технологією, яка приведе середню освіту України на новий суперсучасний рівень.

 

 

Валерій Борисович Письменний,

директор НВО № 136 м. Дніпропетровська,

Заслужений Учитель України

         

 

 

Звіт директора КЗО НВО № 136

перед  трудовим колективом закладу  та громадськістю

за підсумками 2016/2017навчального року

«Нова освітня політика як найважливіша умова    модернізації сучасної освіти»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічними колективами та громадськістю" за підсумками 2016/2017 навчального року 25 травня 2017 року на загальних зборах колективу закладу та громадськості відбувся звіт директора школи. Директор Краснікова Наталя Вікторівна подала на розсуд громадськості огляд здійсненої роботи з серпня 2016 року по травень 2017 року. Реалізація завдань на досягнення мети діяльності педагогічного колективу супроводжувались постійною аналітичною діяльністю щодо результатів роботи з усіх напрямів.

           У 2016-2017 навчальному році робота НВО була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів та розпоряджень, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки; реалізацію державних регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинників законодавчих та нормативних документів; Статуту та локальних правових актів НВО; дотримання норм Конвенції про права дитини.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

       Системно проаналізувавши свою діяльність у 2016-2017 навчальному році, персональний внесок у підвищення рівня організації  навчально-виховного процесу директор зосередилася на питаннях:

Управлінська діяльність

Система управління навчальним закладом, відпрацьована адміністрацією протягом року , має певні позитивні результати.  Система заснована на взаємодії всіх підрозділів НВО та учасників навчально-виховного процесу (педагогів, учнів, батьків). Система забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 

 

Управління КЗО НВО № 136 здійснювалося згідно річного плану роботи

У навчальному закладі в наявності та постійно оновлюється електронна база нормативно-правових документів, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Щоденний контроль за роботою підрозділів – це першочергова робота директора, як об’єктивно необхідна функція управління. Ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Персональний контроль за роботою окремих ланок (початкова школа, спортивно-оздоровча робота, експериментальна робота) дозволив тримати в полі зору управління найважливіші питання НВО, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація і директор використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва НВО є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється та­кий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва  залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. 

Протягом року в закладі довелося вирішувати низку проблемних питань. Більшість з них була пов’язана із фінансами та матеріально-технічним забезпеченням закладу, кадрові питання. Всі питання успішно вирішено.

 

Забезпечення навчально-виховного об’єднання педагогічними кадрами

       У НВО№136 працює 133 працівника, з них 75 педагогів.

      Адміністрація закладу складається з 4 керівників підрозділів НВО№136 , заступника директора з АГЧ, заступника директора  з науково-методичної роботи, педагога-організатора, завідувача бібліотекою, практичного психолога, соціального педагога. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової  освіти педагогічних працівників.

Педагогічні працівники мають:

А) кваліфікаційні категорії:

вчителі вищої кваліфікаційної категорії – 37(44%),

вчителі І категорії – 4 (5%),

вчителів ІІ категорії – 6 (7%),

вчителів-спеціалістів – 23 (27%),

тарифні розряди – 1 (2%),

мають відзнаку «Відмінник освіти України» - 8 (10%) ,

мають звання «вчитель-методист» - 16 (19%),

мають звання «старший учитель» - 14 (17%),

мають звання «вихователь-методист» - 2 (4%).

       Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників навчального закладу свідчить про те, що в НВО№136 створено належні умови для проведення навчально-виховного процесу на достатньому та високому рівні.  

Контроль за результатами навчальних і творчих досягнень учнів. Аналіз навчальних досягнень учнів гімназії

     Навчально-виховний процес у 2016-2017 н.р. було спрямовано на розвиток компетентностей гімназистів, їхніх інтелектуально - креативних здібностей, мотивації до навчання, навичок розвитку самостійного мислення  та ціннісного ставлення до усіх видів здоров’я.

     З метою запровадження профільного навчання планово здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів. Упродовж січня-лютого 2017р. за планом НВО№136 проведено комплексно-узагальнюючий контроль викладання навчальних дисциплін щодо готовності учнів 5(9)кл. до ДПА та профільного навчання в 6(10)кл.

      З 2017-2018н.р. заплановано навчання учнів 6(10)кл. природничим та суспільно-гуманітарним профілями навчання.

     У 2016-2017н.р. в гімназії не здійснювалося навчання за індивідуальною та екстернатною формою.

     Про рівень навчальних досягнень учнів підготовчого відділення та гімназії складено інформацію (табл.1) та наказ №  137-к    від 25.05.2017р.               

                                                                                                                 

 Таблиця1

Інформація НВО № 136

про успішність учнів 2-11 класів

за 2016-2017 навчальний рік

Класи

Всього учнів

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

2

121

1

0,8

26

21,4

81

67

13

10,7

3

119

0

0

18

15,1

90

75,6

11

9,2

4

88

2

2,2

28

31,8

54

61,3

4

4,5

2-4

328

3

0,9

72

22

225

68,5

28

8,5

5

78

0

0

37

47,4

35

44.8

6

7.6

6

82

6

7,3

54

66

19

23,1

3

3,6

7

97

8

8,2

51

52,6

34

35

4

4,2

8

85

1

1,8

65

76,4

19

22,3

0

0

9

55

0

0

28

50,1

24

43,6

3

5,3

10

34

0

0

16

47

14

41

4

11,7

11

29

0

0

3

10

24

83

2

7

5-11

460

15

3,3

254

55,2

169

36,7

22

4,8

2-11

788

18

2,3

326

41,3

394

50

50

6,4

 

   За підсумками 2016-2017 навчального року рівень досягнень учнів гімназії наступний:

Клас

Кількість учнів

10-12 балів з усіх предметів

7-12 балів

Мають 1-3 бали, з предметів

1-А

28

-

11

-

1-Б

24

3 учні:

Гайдуков Володимир,

Іванькова Вікторія,

Коломецька Анна.

15

-

1-В

26

3 учні:

Легкота Герман,

Веселов Артем,

Бєлікова Дар’я.

20

-

2-А

27

3 учні:

Мілкова Софія,

Пікалова Ярослава,

Тернова Альона.

6

-

2-Б

27

-

7

3 учні:

- Коваль В.: рос.мова, матем.;

- Фоєвцов В.: англ.мова, матем.

- Резніченко Р.: укр.народознавство

2-В

28

-

6

3 учні:

-Щуров А.: світ.література;

- Захаров Д.: укр. народозн., франц. мова;

- Самарець В.: матем., франц.мова.

3-А

33

1 учень:

Ратнікова Наталія

9

2 учні:

- Громадський О.: алгебра, геометрія;

- Слінченко Л.: алгебра, геометрія.

3-Б

32

2 учні:

Калініченко Марія,

Шевченко Максим.

8

5 учнів:

- Давидов А: зар.літер., біологія, музика, рос. Мова;

- Білий Б.: музика;

- Рубаненко Р.: музика, алгебра;

- Шешковичев К.: рос.  Мова;

- Коханчик В.: алгебра, геометрія, інформатика.

3-В

31

1 учень:

Мезенцева Марія

12

1 учень:

Гужва-Бондаренко Д.: укр.мова,літ., рос.мова, геометрія.

4-А

31

-

8

-

4-Б

27

-

6

- Чайка Д. :укр.мова

4-В

27

-

5

-

5-А

26

-

9

-

5-Б

29

3 учні:

Зіненко Анна,

Ковальчук Марія,

Мерінцова Анна.

14

-

6-А

34

4 учні:

Горб Інна,

Брус Дар’я,

Старікова Анастасія,

Шапкін Владислав

14

-

7-А

29

2 учні:

Мурашов Марко,

Щавелева Юлія.

24

-

    

  Згідно з рішенням педагогічної ради від 25.06.2017 року Протокол № 11 § 1 здійснено переведення усіх учнів 1-3 класів підготовчого відділення до наступних класів початкової школи та переведення учнів 4-х класів початкової школи до 1(5)-х класів гімназії.

       34 учні 6 (10)- А класу переведено до 7 (11)- А класу гімназії.

       Класними керівникам гімназії постійно проводиться  цілеспрямована              робота щодо покращення рівня навчальних досягнень учнів.  Заступниками директора з НВР здійснюється плановий (за І та ІІ семестр) моніторинг рівня навчальних досягнень учнів.

Державну підсумкову атестацію проведено у червні 2017 року відповідно до Положення про Державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, наказу МОН № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)  загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» від 20.10.2016 із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року  № 1272», згідно листа МОН від 13.03.2017 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».

За підсумками ДПА учнів 5(9)кл. виявлено наступні результати:

з/п

Оціночні

бали

Українська мова

Математика

Англійська мова

                                Загальна кількість учнів  - 55

1

1-3

 

0 уч.

0%

0уч.

0%

0уч.

0%

2

4-6

12уч.

22%

13 уч.

24%

12уч.

22%

3

7-9

34 уч.

62%

33 уч.

60%

28уч.

51%

4

10-12

9 уч.

16%

 9уч.

16%

15уч.

27%

                       

 

       Результати свідчать про відповідність річних та атестаційних балів, що є результатом кропіткої роботи досвідчених вчителів – предметників, вдалої організації навчально-виховного процесу та додаткових курсів з української мови та англійської мови. Позитивним результатом є той факт, що на «1-3б.» не склав ДПА жоден учень; слід зазначити , що більшість учнів (62% українська мова, -60% математика, -51% англійська мова) склали ДПА з сіх предметів на оцінки достатнього (7-9б.) рівня. Усі учні 5(9) кл. отримали свідоцтва про базову середню освіту, а три учениці: Зіненко Анна, Ковальчук Марина, Мерінцова Анна -  отримали свідоцтво з відзнакою.

      Показником високої педагогічної майстерності учителів - предметників є показники успішності випускників 7(11)класу 2016 – 2017н.р. Усі 29 випускників 7(11)-А класу закінчили НВО№136 й отримали атестати про повну загальну середню освіту. Так, з 29 учнів 7(11) класу 24 учні мають оцінки достатнього і високого рівня, середній бал атестату – вищий за 9 балів, окрім того, 2 випускників (Мурашов Марко та Щавелева Юлія) нагороджені срібними медалями за особливі досягнення у навчанні.

           ЗНО  у 2017р. складено випускниками 7(11)класу з 7 навчальних предметів: українська мови та література, математика,  англійська мова, німецька мова, історія, географія, біологія.

Результати наступні:

з/п

Оціно-чні

бали

Україн-ська мова/

літ-ра

29уч.

Матема-

тика

 

 

17уч.

Англ. мова

 

 

8уч.

Німецька

мова

 

4уч.

Історія

 

 

15уч.

Географія

 

 

10 уч.

Біологія

 

 

 

3уч.

1

1-3

0

0

0

0

0

0

0

2

4-6

2уч – 7%

0

0

1 – 25%

5-33%

2 – 20%

2 – 83%

3

7-9

15 – 41%

12 – 71%

6уч-75%

2 – 50%

7 -47%

5 – 50%

1 – 17%

4

10-12

12 – 52%

5 – 29%

2уч – 25%

1 – 25%

3-20%

3 – 30%

0

 

       Слід відмітити відповідальне ставлення, інноваційний підхід,  доцільний вибір методів та форм роботи з учнями на заняттях вчителів української мови  - О.В.Базавляк та О.М.Бондар  (93% учнів склали ЗНО на 7-12б.), математики – Т.Л.Яценко (100% учнів склали ЗНО на 7-12б.), англійської мови  - В.В.Кирилюк, Л.В.Трембач (100% учнів склали ЗНО на 7-12б.), географії - Т.С.Ярмоленко (80% учнів склали ЗНО на 7-12б.) , історії  - Є.Є.Щурова (77% учнів склали ЗНО на 7-12б.) до викладання предмету та підготовки учнів до ЗНО.

       Похвальними листами за високі успіхи у навчанні нагороджено 44 учні 2х-10-х класів НВО№136.

Навчальні плани та програми на кінець навчального року з усіх навчальних предметів виконано за рахунок ущільнення програми, індивідуальних, групових завдань, виконання певних робіт в режимі он-лайн.

Стан і розвиток шкільної мережі.

       Педагогічним колективом закладу у 2016-2017 н.р. проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

       У 2016-2017н.р.було відкрито  в навчально-виховному об’єднанні №136 було відкрито 31 клас,  4 групи в дошкільному навчальному закладі (кількість дітей – 100).

      Станом на 01.09.16р. кількість учнів становила 905 чоловік. Середня наповнюваність учнів в класах складала 29 чоловік. Станом на 25.05.17р. кількість учнів становить 907, середня наповнюваність  - 29чоловік, що відповідає нормативним вимогам.

      Складено та оформлено персоніфікований список, розподілений за роками народження, який оновлюється і доповнюється.

      В дошкільному навчальному закладі та гімназії постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з батьками щодо популяризації інноваційно-педагогічної діяльності навчального закладу, заохочення учнів та батьків до спільної діяльності. Загальногімназійні конференції, спільпі заходи, результативність різноманітних інтелектуально-креативних та спортивно-патріотичні заходи, оздоровче середовища ДНЗ,  діяльність предметних клубів, студій, центрів демонструють переваги НВО№136 серед інших навчальних заходів міста.          

       Підвищення професійної компетентності вчителя, яка реалізовувалася через певні заходи:

ü В умовах, сприятливих для підвищення професійної компетентності вчителів НВО№136, створено електронний каталог бібліотеки, за програмою експериментальної діяльності організовано та проведено:науково-практичний семінар (06.03.17 р.) «Особистісні цінності та професійна культура педагога Школи майбутнього». За допомогою інтерактивних форм педагогами  закладу практично відпрацьовано питання вибору особистої системи цінностей та шляхів їх передачі іншим учасникам навчально-виховного процесу. За підсумками семінару методичною  та психологічною службою  розроблено рекомендації  - пам’ятки щодо формування професійної культури  педагога шляхом  власного набору ціннісних орієнтацій.

ü 27.03.17 р. педагогами дошкільного навчального закладу підготовлено науково-практичний семінар за темою «Самоосвітня діяльність як складова професійного зростання педагога в умовах експериментальної діяльності». продемонстрував готовність педагогів дошкільного навчального закладу до експериментальної діяльності. За допомогою інтерактивних форм учасниками семінару розкрито наступні питання: «Інтернет-технології як форми організації педагогічної діяльності вихователя», «Самоосвіта як фактор успішності вихователя», «Співпраця вихователя і батьківського комітету як  умова продуктивної діяльності педагога ДНЗ». З огляду на достатній досвід педагогів закладу ухвалено рішення про узагальнення їхнього досвіду через публікації у фахових виданнях. Доцільним визнано упровадження в практику роботи ДНЗ інтернет-технологій, які сприяють трансформації освіти та зростанню науково-педагогічного потенціалу педагогів.

ü З метою реалізації компетентнісного підходу у викладанні іноземних мов та власних планів формування професійної культури педагога організовано науково-практичний семінар (19.04.17 р.) «Інноваційні форми роботи вчителів НВО№136 в умовах орієнтації на європейський освітній простір». Учасниками  семінару, а саме вчителями іноземних мов закладу, запропоновано сучасні результативні форми роботи на навчальних заняттях: використання невербальних методів навчання, проектних технологій на сучасному занятті, переваги використання інтерактивної дошки, застосування скрайбінгу як сучасної форми візуалізації  навчального матеріалу, інтегровані заняття як засіб формування ключових компетентностей, мовне портфоліо як засіб самооцінювання рівня знань учнів. За результатом семінару розроблено  рекомендації щодо створення інформаційно-методичної бази кафедри з практичного володіння сучасними педагогічними формами роботи на навчальних заняттях.  Особливу увагу приділено співпраці з науковцями МАН та Дніпровського національного університету ім. О. Гончара щодо удосконаленню формування мовних компетенцій  учнів засобами написання науково-дослідницьких робіт, проектної діяльності, методичних публікацій вчителів.

ü З метою підвищення рівня компетентностей згідно з планом роботи навчального закладу та заходами співпраці з Дніпровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти педагогічним колективом дошкільного навчального закладу вивчалося питання щодо визначення основних завдань  реалізації сучасних технологій управління в дошкільному навчальному закладі. Для педагогів дошкільного навчального закладу викладачами інституту проведено тренінгове заняття за темою: «Лялька як персона: педагогічний підхід для соціального і психологічного розвитку дитини».

ü Обрані педагогами НВО№136 теми самоосвіти та складені особисті перспективні плани формування професійної культури відобразили особистісне прагнення вчителів до підвищення рівня компетентностей (досягнення вчителів у 2016-2017н.р.: премії та подяки мера м. Дніпра Трембач Л.В. та Ярмоленко Т.С., Подяка голови Самарської у м. Дніпрі раді за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у виховання творчої особистості Щуровій Є.Є.)

ü Педагоги предметних кафедр: підготовчого відділення; іноземних,         класичних мов , історії та європейської інтеграції України; природничих дисциплін; математики та інформатики; культури здоров’я та розвитку творчих здібностей; слов’янської філології упродовж навчального року  

ü демонстрували педагогічні здобутки на засіданнях кафедр, предметних тижнях, круглих столах, науково-практичних семінарах та педагогічних радах;

ü Досвід педагогів кафедри слов’янської філології висвітлено у статті «Гімназійна освітня програма «Українську мову в кожну родину»

ü у виданні Національної академії педагогічних наук України «Сучасний урок» ;

ü Діяльність педагогічного колективу НВО№136 представлено на Міжнародній виставці «Сучасна заклади освіти  - 2016, 2017». За планом роботи виставки 17.03.2017р. директор закладу Н.В.Краснікова та заступник директора з НВР О.С.Горожанкіна брали участь у науково-практичній конференції Національної академії педагогічних наук та Інституту модернізації змісту освіти МОН України «Реалізація компетентнісного та комуніеативного підходів у процесі навчання мовам у сучасних закладах освіти» ;

ü Фахову перепідготовку пройдено 13 вчителями-предметниками з різних навчальних дисциплін та збільшено кількість вчителів-предметників, які отримали сертифікати та викладатимуть у 2017-2018н.р.за експериментом «Інтелект України»;

ü Результати психолого-педагогічного діагностування вказали на удосконалення рівня компетентнісного підходу кожного члена педагогічного колективу до спільної діяльності, створення комфортного мікроклімату в закладі та корекції міжособистісних стосунків учасників навчально-виховного процесу. Відповідно до поставлених завдань психологічною службою  НВО№136 упродовж ІІ півріччя 2017 проведено серію тренінгів для педагогів та інформаційно – просвітницькі заходи з батьківською громадою та щодо вирішення цих питань.   

ü Висвітлення діяльності, педагогічних досягнень вчителів предметних кафедр, вихователів ДНЗ НВО№136, питання співпраці з батьківською радою організовано на сайті , у Фейсбук, платформах.

Методична на науково-дослідницька робота з реалізації завдань Всеукраїнського експерименту за темою «Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури педагога Школи майбутнього», Всеукраїнського науково-педагогічного експерименту «Інтелект України»

         Методична робота в НВО№136 упродовж 2016-2017н.р.здійснювалася на предметних методичних кафедрах: підготовчого відділення; іноземних, класичних мов , історії та європейської інтеграції України; природничих дисциплін; математики та інформатики; культури здоров’я та розвитку творчих здібностей; слов’янської філології за складеними планами, головною метою яких була «Особливості реалізації компетентнісного підходу на навчальних заняттях інноваційного навчального закладу». До реалізації поставленої мети й теми науково-дослідницької роботи залучено усіх членів педагогічного колективу, узгоджено діяльність кабінетів соціального педагога та психологів, організовано діяльність соціокультурного медіацентру.

       Упродовж навчального року в закладі працював методичний кабінет, який здійснював: а) надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам усіх кваліфікаційних категорій, молодим,  малодосвідченим та вновприбулим педагогам; б) координацію колективних форм і методів роботи та перспективних планів формування професійної культури педагога Школи майбутнього,  підвищення педагогічної майстерності упродовж предметних тижнів кафедр , удосконалення фахової підготовки вчителів, їхньої самоосвітньої діяльності; в) організацію системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду, освітніх технологій, проекту «Нова школа», Концепції загальної середньої освіти, експериментальної діяльності в І організаційно-підготовчому етапі.

     Для реалізації поставлених завдань в навчальному закладі працювала науково-методична рада у складі: (кер.- заст. директора О.С.Горожанкіна), керівники предметних кафедр: В.М.Дуда, Л.В.Трембач, О.В.Базавляк, Н.В.Гнатюк, Н.С.Дубініна та А.М.Куций; методистів В.В.Кирилюк та В.О.Федорцової.

       Науково-дослідницька, методична робота в НВО№136 спланована на реалізацію завдань І (організаційно-підготовчого) етапу Всеукраїнського експерименту за темою «Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури педагога Школи майбутнього». Діяльність в експерименті здійснювалася відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 року за № 428/6716 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 року № 1054, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2009 року за № 1217/17233) та наказу Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 742.

      З метою теоретичного обґрунтування та практичного впровадження організаційно-педагогічних умов формування професійної культури педагога Школи майбутнього як необхідного чинника його інноваційного розвитку визначено наступні завдання І (організаційно-підготовчого) етапу експериментальної діяльності:

-проаналізувати нормативно-правові документи з проблеми дослідження;

вивчити стан розробленості проблеми формування професійної культури педагога в теорії;

-узагальнити кращий педагогічний досвід з проблеми формування професійної культури педагога;

-розробити нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи (локальні нормативно-правові документи на рівні закладу освіти);

-сформувати тимчасові творчі групи педагогів за темою дослідно-експериментальної роботи;

-організувати інформаційно-методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

-вивчити стан готовності педагогічного колективу до дослідно-експериментальної роботи;

-налагодити співпрацю та підписати угоди про співробітництво з інститутами післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями.

       Робота предметних кафедр була направлена на реалізацію обраної теми кафедрами на навчальний рік та виконання завдань І етапу експериментальної діяльності. Педагогами навчального закладу опрацьовано нормативно-правові акти, психолого-педагогічні джерела, проаналізовано погляди науковців щодо питань теорії і методології організаційно-педагогічних умов, опрацьовано джерела щодо уточнення поняттєво - категоріального апарату дослідження, проаналізовано напрацювання освітян щодо питань, дотичних до проблеми дослідження.

      На засіданні педагогічної ради «Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури педагога Школи майбутнього» (Протокол №1 від 30.08.16 р.) спрямовано експериментальну діяльність адміністрації, керівників кафедр, педагогів закладу на вирішення завдань організаційно-підготовчого етапу експерименту. Діяльність адміністрації та керівників  предметних кафедр спрямовано на надання науково-методичних консультацій з проблеми експериментальної діяльності; аналітичного контролю щодо вивчення питання дотримання вчителями науково-педагогічних принципів  дослідно–експериментальної роботи; посилення контролю щодо розвитку спільної партнерської науково-дослідницької діяльності учнів та  вчителів.

      Робота психологічної та методичної служби навчального закладу вирішено спрямувати на здійснення психолого-педагогічного діагностування готовності педагогів до дослідно-експериментальної роботи; систематичне консультування  вчителів з питань організації науково-дослідницької діяльності учнів; організацію та проведення науково-практичного семінару щодо сприяння удосконалення навичок самоосвітньої  діяльності як складової професійного зростання педагога в умовах експериментальної роботи. Особливу роль в реалізації завдань експериментальної діяльності покладено на учителів - предметників, а саме на  постійне здійснення  ними моніторингових досліджень щодо використання доцільних інноваційних форм роботи  з учнями на навчальних заняттях, які сприятимуть гармонійному розвитку особистості, підвищенню рівня компетентнісних якостей; цілеспрямоване використання форм і методів, педагогічних технологій відповідно до специфіки предмета, індивідуальних особливостей учнів; розвиток мотиваційної навчальної діяльності, умінь та навичок учнів до самоосвіти і пошуку необхідної інформації. На педагогічній раді (Протокол № 5 від 24.10.16 р.) відбулося обговорення результатів діагностування. Опитано було 10 членів адміністрації, 62 педагога. Дослідження мали наступні складові (питання): «Знання предмета», «Знань основ дидактики», «Знання методики викладання», «Знання дитячої вікової психології», «Уміння визначати цілі власного плану формування професійної культури», «Знання передової педагогічної діяльності в галузі інноваційної діяльності», «Уміння передбачити результати, вивчати та оцінювати їх ефективність». Більшість респондентів оцінює свою готовність на рівні  творчого використання, умінь узагальнювати досвід з цих питань. До опитування  було залучено  також 146 учнів 4-7 (8-11) класів гімназії та 173 представника батьківської громади (представники усіх класів закладу). З цією метою проведено діагностику за такими психолого-педагогічними параметрами: «Пріоритетні напрями в діяльності Школи майбутнього» (інтелектуальне навчання, комплексний підхід до системи навчання і виховання, підготовка до самостійного життя), «Оцінка рівня організації навчально-виховного процесу в навчально-виховному об’єднанні №136» (високий рівень визначають 80-87 %), «Необхідні зміни в системі гімназійного навчання»(зміни змісту освіти – 60 %). Необхідними якостями, властивими для педагога Школи майбутнього, учнями та вчителями визначено: любов до дітей, гнучкість поведінки, вимогливість. На питання «Що не влаштовує в навчально-виховному процесі» більшість респондентів визначили  обсяг домашніх завдань, кількості уроків, обладнання класних аудиторій.

     Отже, готовність учасників навчально-виховного процесу до інноваційної діяльності оцінюється таким чином: педагогічний колектив: високий – 50%, достатній – 50%; адміністрація як команда  у вирішенні проблем сучасного управління навчальним закладом – високий – 90%, достатній – 10%; залучення до процесу упровадження інновацій педагогічного, учнівського та батьківського колективів – достатній -50%, високий – 40%; практика створення навчальних програм, виховних проектів, рекомендацій – високий -50%, достатній -40%. Педагогічною радою зазначено необхідність спрямування вчителями усіх кваліфікаційних категорій власної навчально-виховної діяльності на  пошук шляхів самовдосконалення, поповнення знань передової педагогічної практики в галузі інноваційної діяльності, знань психології та вмінь використання методів проведення педагогічних і психологічних досліджень (надання та отримання психологічної допомоги), удосконалення методичних знань щодо розвитку мотиваційної сфери учнів.

      Ініційовано звернення педагогічного колективу закладу до управління освіти, депутатів, спонсорів закладу, батьківської громади із планування спільних заходів щодо осучаснення обладнання навчальних кабінетів та інших приміщень навчального закладу. Результати діагностики вказують також на необхідність заходів взаємодії психолого-педагогічної служби закладу із батьками через новітні форми просвітницької діяльності, обговорення на батьківських всеобучах. З цією метою заплановано  проведення спільних колективних творчих справ (круглих столів, зустрічей із батьками-випускниками навчального закладу, представниками різних професій, творчими особистостями та ін.)

     Результати психолого-педагогічного діагностування вказують також на необхідність перегляду особистісного ставлення кожного члена педагогічного колективу до спільної діяльності, створення комфортного мікроклімату в закладі та корекції міжособистісних стосунків.

 З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників НВО№136 та проведення науково-методичних консультацій з проблеми експериментальної діяльності заплановано та проведено серію науково-методичних та педагогічних рад, консультацій, тренінгів, курсів, семінарів.

    З метою надання методичної допомоги, вивчення практичної діяльності педагогічних працівників через заплановані заходи внутрішкільного контролю (відвідування й аналіз уроків, позакласних заходів тощо) адміністрацією закладу, методистами, керівниками кафедр проаналізовано статистичні дані про результати педагогічної діяльності (співбесіди, контрольні роботи, зрізи, тематичне оцінювання, перевірено контрольні й робочі зошити, співставлено відповідність та правильність виставлення оцінок на уроках, виведення тематичного та семестрового балу і т.ін); вивчався рівень методичної, дослідно-експериментальної роботи вчителя; результативність участі учнів в олімпіадах, конкурсах, виставках, конференціях тощо. Відвідано близько 120 занять та заходів. Наприклад, заступниками директора та методистами вивчались наступні питання: «Контроль використання практично-діяльнісних технологій формування комунікативних компетентностей учнів6(10)-Акл. на заняттях з іноземних мов (методист В.В.Кирилюк), «Контроль навчальних занять з історії, українського народознавства, ЄВУ в 6(10)-Акл. з метою розвитку навчальних умінь і самооцінки діяльності учасників навчально-виховного процесу» (заст. директора О.В.Алмазова); «Предметно-регулюючий контроль викладання російської мови та  зарубіжної літератури в НВО№136 з метою розвитку продуктивних видів мовленнєвої діяльності та формування в учнів ключових компетентностей» (заст.директора О.С.Горожанкіна), «Контроль результатів розвитку творчих компетентностей учнів 4-б, в, п/в та професійної майстерності вчителів , які працюють в науково-педагогічному експерименті «Інтелект України», «Тематичний контроль діяльності вчителів інноваційного навчального закладу щодо розвитку  критичного мислення учнів та формування соціокультурної компетентності на заняттях з іноземних мов.(методист В.В.Кирилюк), «Фронтальний контроль вчителів Л.А.Ніколайчук та Т.Л.Яценко щодо підвищення рівня організації інформаційно-методичного забезпечення власної педагогічної діяльності та підготовки учнів до ЗНО»(заст. директора Т.С.Ярмоленко) тощо. Відвідані адміністрацією навчального закладу (відповідно до річного плану роботи та з метою контролю діяльності та рівня знань учнів, професійної підготовки вчителя, надання методичної допомоги вчителям) заняття та заходи, показали, що вчителі НВО№136 готові до інноваційної діяльності, у процесі роботи з учнями використовують необхідні та доречні форми роботи, які перетворюють навчальний процес на співпрацю учнів та вчителів. Рекомендовано урізноманітнювати форми роботи на заняттях та у позаурочний час щодо диференціації навчання та підготовки обдарованих гімназистів до олімпіад, конкурсів, захисту наукових робіт в МАН і т.ін.

   З метою професійного удосконалення за планом методичної роботи  упродовж року в закладі діяла Школа молодого вчителя: вчителями-наставниками складено індивідуальні плани роботи, надано допомогу у виборі власних тем формування професійної культури педагога, відбулося взаємовідвідування навчальних занять, проведено спільні заходи упродовж предметних тижнів. Учителями – наставниками Н.М.Харченко та В.М.Дудою  відвідано заняття Я.П.Токар, С.І.Недобой – у В.Ф.Аляб’євої, Т.С.Ярмоленко - у К.Г.Дудар, О.С.Горожанкіною та О.М.Бондар  - у Н.Ф.Виноградчої, В.В.Кирилюк та Л.В.Трембач  - у Д.А.Шаповал та М.В.Бови, Н.В.Гнатюк – у Г.М.Іванькової. Наставниками та молодими вчителями здійснено аналіз та самоаналіз відвіданих занять, наставниками -методистами дано рекомендації щодо урізноманітнення форм роботи з учнями, обрання необхідних вправ для диференціації навчання , зацікавлення до навчальної діяльності усіх учнів класу та розвитку їх мотивації до навчальної діяльності.

 Усі молоді вчителі були залучені  до заходів відповідних кафедр упродовж предметних тижнів: Г.М.Іваньковою разом із Т.Л.Яценко підготовлено та проведено інтелект- турнір з математики для учнів 1(5) – 2(6)кл. гімназії, Д.А.Шаповал разом із А.С.Шуліко провели Новорічний захід для учнів п/в, Н.Ф.Виноградча разом із О.М.Бондар та О.В.Базавляк провели конкурс знавців української мови до Дня української писемності та створено презентації до заходів кафедри; М.В.Бова під кер.Л.В.Трембач підготувала виступ до практичного семінару вчителів англійської мови.

       Потребують подальшого систематичного контролю заняття молодих вчителів В.Ф.Аляб’євої, Д.А.Шаповал, М.В.Бови, Н.Ф.Виноградчої, Г.М.Іванькової з подальшим творчим звітом. 

       Важливою складовою підвищення рівня методичної та професійної культури вчителя гімназії є пошук результативних форм роботи, які значно підвищують рівень успішності учня та вчителя, що впливає на імідж закладу та подальший вибір гімназистами профілю навчання. Так, використані індивідуальні та групові форми роботи на заняттях з математики (вч.Н.В.Гнатюк, Т.Л.Яценко), української мови та літератури (вч.О.В.Базавляк, О.М.Бондар, Ю.Д.Бурлакова, І.А.Чохелі), зарубіжної літератури (вч.О.С.Горожанкіна, Ю.В.Панова), з історії та правознавства (вч. Є.Є.Щурова, О.В.Алмазова, Т.О.Кулешова), з інформатики (вч.О.Є.Зінцов, Т.А.Семергей), з образотворчого мистецтва (вч.Т.М.Гоор) застосовуються з метою розвитку творчого й інтелектуального потенціалу учнів гімназії, підготовки до предметних олімпіад та конкурсів з історії, філологічних, математичних дисциплін, використання навичок програмування та створення проектів за  актуальними науковими та практичними питаннями. Переможцями олімпіад і конкурсів різного рівня стали: Сайко К.(4-Вкл.) – образотворче мистецтво- вч. Т.М.Гоор, Тернова А.(2-А) – образотворче мистецтво – вч.Т.М.Гоор, Пікалова Я.(2-Акл.) – математика – вч.Т.Л.Яценко, Брус Д. (6-Акл.) – правознавство – вч.Т.О.Кулешова, Н.В.Краснікова, Перехрест Б.(7-Акл.) – інформаційні технології – вч.О.Є.Зінцов, Т.А.Семергей. У 2016-2017н.р. учениця 3-г кл. підготовчого відділення Распопова Софія (вч.В.П.Шестакова), учень 5-Вкл Веселов Артем (вч.Н.І.Пімахіна, Ю.Д.Бурлакова), учениця 11-Акл.Щавелева Юлія (вч.О.М.Бондар) стали переможцями конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика; 02.02.17р.учень 7-Вкл. Уманець Кирило став лауреатом конкурсу читців «І на оновленій землі…»(вч. І. А.Чохелі).

    Інноваційний характер діяльності та постійне удосконалення методики навчання продемонстровано вчителями іноземних мов. Використання невербальних методів навчання, проектних технологій на сучасному занятті, переваги використання інтерактивної дошки, застосування скрайбінгу як сучасної форми візуалізації  навчального матеріалу, інтегровані заняття як засіб формування ключових компетентностей, мовне портфоліо як засіб самооцінювання рівня знань учнів. англійської мови вчителями Л.В.Трембач, М.В.Бова, А.С.Шуліко, В.В.Кирилюк надають позитивний результат через компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов, вільне спілкування у соціумі та достатній і високий результат під час складання ЗНО.

     Вагомий результат щодо розвитку усіх складових здоров’я здійснюється керівником валеологічного центру нашого закладу, вчителем основ здоров’я, керівником кафедри культури здоров’я та розвитку творчих здібностей, кандидатом філософських наук А.М.Куцим на базі НВО№136 упродовж року проведено серію семінарів для вчителів основ здоров’я та ін. щодо використання тренінгової методики у викладанні шкільних предметів. Заклад у 2016 році став переможцем щодо упровадження інтерактивних форм роботи та отримали суттєву нагороду – обладнання кабінету валеології. На кафедрі розроблено положення про валеологічний центр та положення конкурсу «Молодь обирає здоров’я»; вчитель фізичної культури В.М.Корота брав участь у проекті «Вчимося жити разом». У лютому 2017р. під кер. А.М.Куцого та за участю вч.п/в В.М.Дуди, музичного керівника І.О.Захаричевої команда НВО№136 пісіла ІІ  місце у міському турі конкурсу Валеофест.

   Упродовж предметних тижнів педагоги, які атестувалися,  продемонстрували власний методичний рівень у формі творчих звітів для колег закладу : Л.А.Ніколайчук в 6(10)-Акл. «Відкриття та назви хімічних елементів» та провела конкурс знавців неорганічної хімії для учнів 5(9),6(10)кл.;  А.В.Магаляс в 1-г кл. заняття з письма «Звук и, буква [И и], звук [ш], буква [Ш ш].Письмо великих літер [И,Ш]» та позакласний захід «У гостях у казки» ; С.В.Лісогурська в 1-бкл. заняття  «Оздоровча гімнастика через рухливі ігри» та свято «Будь здоровим, першокласнику!»; Ю.Д.Бурлакова в1-Вкл. «Іменник ІІ відміни. Ділові папери. Листування ділове й приватне» та виховну годину  - тренінгове заняття «Дівчата і хлопці у дружному колі»; А.Є.Корольова як вихователь ДНЗ  - заняття із зображувальної діяльності, захід – Майстерня Святого Миколая; Н.І.Пімахіна в 1-вкл. – з предмету «Людина і світ» заняття за темою «Індійський океан» та інсценізовану казку «Мишеня»; В.І.Гоор – в 3-Акл. «Terra Australia incognita» та позаурочний захід «Експедиція «Велика Європа»; В.М.Корота в 3-Бкл. – «Волейбол. Прийом та передача м’яча обома руками зверху та знизу» та захід «Спортивні розваги» до Дня збройних сил України; Є.Ю.Сонін – в 4-Акл.» Спортивні ігри. Естафети» та  захід «Спортивні розваги» до Дня збройних сил України; Т.Л.Яценко- в 2-Акл. «Додавання та віднімання раціональних чисел» та «Турнір веселих математиків» серед учнів 1(5)-А та 1(5)-Бкл.; М.В.Астапова, як керівник гуртка, яка здійснювала музичний супровід, виступи вокального колективу на усіх гімназійних заходах, упродовж тижня  кафедри культури здоров’я та розвитку творчих здібностей, засіданні літературної вітальні кафедри слов’янської філології.

      Підвищення методичного та наукового рівня педагогів НВО№136 упродовж 2016-2017 н.р. здійснювалося через співпрацю «учень – учитель» у гімназійному науковому товаристві ім. Кирила та Мефодія. Усі учні гімназії брали участь в І турі Гімназіади та відбірковому ІІ турі. На предметних кафедрах вчителями були розроблені завдання та проведено ІІ тур. 26 вчителів-предметників призначено керівниками науково-дослідницьких робіт учнів 7(110-Акл. Наказом директора було покладено на учителів відповідальність за якісну підготовку закріплених учнів до І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів наукового товариства ім. Кирила і Мефодія навчально-виховного об’єднання №136. Відкритий захист відбувся упродовж грудня 2016р. – рекомендовано до захисту в обласному турі МАН 10 гімназистів-випускників. Учні 10-А та 11-Акл. НВО№136 Гуцалюк Олег та Рева Владислав посіли ІІ м. в науковому конкурсі «Хакатон», організованого Всеукраїнським відділенням МАН м. Київ, презентуючи систему енергозбереження для шкіл, будинків і т.ін. Учениці 7(11)-Акл.  - посіли призові місця в обласному турі МАН: Міро М. – економіка – ІІІм. – кер.Т.С.Ярмоленко, конс.Р.Ю.Олексієнко, Задорожна К.  – зарубіжна література – ІІІм. – кер О.С.Ярмоленко, Фесак П. – мистецтвознавство (архітектура) – ІІм. – кер. Т.М.Гоор.

       З метою ознайомлення батьків з принципами наукової діяльності в гімназії, демонстрації рівня підготовки випускників гімназії, їхнього інтелектуального рівня організовано захист найкращих науково-дослідницьких робіт для батьків учнів 5(9)кл. Заплановано також проведення гімназійного туру гри «Дебати» з батьками.

       До реалізації завдань науково-методичної роботи закладу залучені усі педагоги навчального закладу. Кожна науково-методична кафедра реалізує завдання з розвитку компетентностей та комунікативних якостей також через діяльність клубів та студій, відкриті засідання яких проводяться упродовж предметних тижнів та до знаменних дат. Засідання Євроклубу «FAF»(кер.Н.М.Павловська), який діє на кафедрі іноземних, класичних мов, історії та європейської інтеграції України проведено відкриті засідання до свята Хелоуїна, Різдва, весняних Зелених свят, продемонструвавши уміння учнів вільно спілкуватися трьома  іноземними мовами, декламуючи вірші, вивчаючи ролі в міні-виставах, перевтілюючись у певні образи. На кафедрі слов’янської філології (кер.О.В.Базавляк), розвиваючи мовленнєві, загальнонавчальні, соціальні компетенції,  реалізуючи завдання створеної програми «Українську мову у кожну родину», використовуючи проектні технології, проведено засідання Літературної вітальні до Дня слов’янської писемності. Спільно з кафедрою іноземних, класичних мов…..(кер.Л.В.Трембач) організовано було свято до Дня закоханих, де учні мали змогу розкрити глибини внутрішнього світу, розкриваючи особисту духовність, демонструючи декламаційні уміння.

   На кафедрі математики та інформатики (кер.Н.В.Гнатюк) , керуючись принципом «Від компетентного учителя до компетентного учня» в Клубі юних математиків та програмістів продемонстровані нестандартні підходи  до вирішення ускладнених завдань та проведено конкурс інформаційних проектів з екологічних питань. На засіданні клубу «Фотон»(кер.В.В.Горбатко) на кафедрі природничих дисциплін (кер.Н.С.Дубініна) за темою «Сучасні технології в нашому житті» учні із вчителями намагалися пояснити прикладний характер наукових досягнень, зробити власні відкриття , виступаючи в ролі справжніх науковців.

       В НВО№136  упродовж багатьох років діє інтелектуально-креативний клуб «Дебати» (кер. Т.С.Ярмоленко). У 2017 команда учнів 5(9)-Б кл.у складі: Мерінцова А., Ковальчук М., Безбородько Ю., Зіненко А., Сириця В., Марченко В. стали переможцями Міжнародного турніру Dnipro Open, демонструючи уміння і навички цивілізованої та аргументованої дискусії. 

      З метою удосконалення науково-методичної роботи за планом дослідно-експериментальної діяльності педагогічною радою розглянуто тему  «Особливості організації інформаційно-методичного забезпечення дослідно-експериментальної  роботи в інноваційному навчальному закладі». (Протокол № 6 від 30.01.17 р. Педагогічним колективом визначено шляхи її практичної реалізації насамперед: практика використання ІКТ на навчальних заняттях та контролю знань учнів, методика науково-педагогічного експерименту «Інтелект України», створення банку педагогічних ідей кожної науково-методичної кафедри; передачу досвіду самоосвітньої діяльності педагогів, використання електронної соціальної мережі для інформатизації та спілкування з батьківською громадою, створення методичного кейсу у процесі підготовки до атестації педагогічних працівників, з метою надання кваліфікованої допомоги зі створення блогів, сайтів, електронних кейсів.  

        Методична робота в навчальному закладі упродовж 2016-2017н.р. відображала основні напрямки модернізації змісту освіти, досягнення передового педагогічного досвіду, нових тенденцій в освіті. З огляду на проблему експериментальної діяльності, здійснюючи пошук нових форм реалізації освітніх завдань, навчально-виховне об’єднання №136 як заклад з розвитку творчої обдарованості подовжує упровадження науково-педагогічного експерименту «Інтелект України» в школі ІІ ступеня. В експерименті  продовжують працювати вчителі: А.В.Магаляс, В.В.Сорокіна, Я.П.Токар, Е.В.Чубченко, В.П.Шестакова, С.В.Паніна,Н.І.Пімахіна, В.М.Дуда,  в 5-6кл. гімнації: О.В.Базавляк, О.М.Бондар, Ю.Д.Бурлакова, Н.В.Гнатюк, Т.Л.Яценко, Н.С.Дубініна, Т.С.Ярмоленко, В.І.Гоор.

        З метою контролю викладання навчальних предметів в проектних класах та надання методичної допомоги малодосвідченим учителям методистом

В. О. Федорцовою були відвідання заняття та координація діяльності в експерименті.

    У травні 2017р. вчителями п/в підготовлено урочисті звітні заходи щодо демонстрації інтелектуально - креативних здібностей учнів експерименту «Інтелект України: 1-2 кл.п/в – «Ми  - майбутнє України», для 3-4кл. – «Ми разом».

   У 2017 збільшено кількість вчителів, які отримали сертифікати до викладання навчальних предметів в експерименті «Інтелект України»: І.А.Чохелі, О.С.Горожанкіна, Л.А.Ніколайчук, Л.А.Міхневич, Я.П.Токар, Н.Ф.Виноградча.

     Під час звітів керівників методичних кафедр про роботу в І (організаційно-підготовчому) етапі експериментальної діяльності (червень 2016 – червень 2017р.р.) підведено підсумки методичної роботи закладу та висловлені певні рішення та пропозиції:

§ Методична робота в закладі за визначений період здійснювалася на достатньому рівні;

§ Керівникам кафедр контролювати упорядкування особистих планів формування професійної культури вчителя , зазначивши результати діяльності за складеним планом та спланувати заходи на ІІ етап експерименту;

§ З метою творчого розкриття учнів спрямувати власну діяльність на самоосвіту, креативний підхід, саморозвиток; 

§  Запропонувати керівництву закладу введенні до навчального плану у п/в занять з математичної логіки, розвитку критичного мислення як у п/в , так і гімназії;

§ Керівникам кафедри разом із вчителями – предметниками запланували створення публікацій до фахових педагогічних видань;

§  Вивчити вимоги обласного проекту «Е – атестація» та використовувати певні вимоги до створення електронного портфоліо вчителя- предметника;

§  Укласти договір з ДОІППО щодо можливості замовлення вчителями НВО№136 на відвідування  нових курсів урізноманітнення (осучаснення) їхньої тематики;

§   Звернутися до ГО « Батьківська рада» з пропозицією про заохочення учнів закладу цінними подарунками (преміями) за особливі заслуги в інтелектуально-творчій діяльності;

§  Особливу увагу приділити молодим учителям закладу, запланувавши разом із наставниками творчі звіти;

§  Звернутися до міського управління, батьківської ради по допомогу щодо оновлення матеріальної бази навчальних кабінетів.

Отже, слід зазначити, що методична робота упродовж 2016-2017 н.р. здійснювалася на достатньому та високому рівнях, демонструючи результативність та ефективність запланованих заходів і визначаючи стратегічні перспективи розвитку НВО№136 як інноваційного навчального закладу. 

 

Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони, починаючи від першого класу підготовчого відділення  і до випускного вечора, є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.  

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники всіх служб, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

Вже звичною формою роботи з батьками стала тренінгова система як один із найефективніших методів взаємодії.

Робота зі зверненнями громадян у школі проводиться у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», іншими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, що регламентують роботу зі зверненнями громадян.

Всі звернення були своєчасно, об’єктивно розглянуті адміністрацією школи та в термін відповідно до діючого законодавства.

    У 2016-2017 н.р. діяла Рада гімназії  у складі 35 осіб. Проведено 9 засідань Ради гімназії, на яких розглядалися такі питання:

·       Допомога батьківського колективу навчальному закладу в підготовці до нового навчального року. Огляд приміщень школи, проведення огляду спортивного, технічного, електричного та протипожежного обладнання.

·       Допомога при організації Свята першого дзвоника, Олімпійського тижня.

·       Рейд-перевірка забезпеченості учнів підручниками.

·       Проведення засідання шкільного батьківського комітету. Затвердження плану роботи на 2016-2017 н. р.

·       Контроль за проходженням учнями медичного огляду, формування «Листів здоров'я», медичних груп на уроки фізкультури.

·       Організація участі сімей  1-х класів початкової школи у святі до традиційного заходу  «Будь здоровим, першокласнику!».

·       Контроль за організацією збору класними батьківськими комітетами та використання благодійних внесків.

·       Контроль за організацією охорони закладу, виконання правил внутрішнього розпорядку. Початок навчального дня, відвідування занять учнями.

·       Оформлення класних куточків у навчальних кабінетах. 

·       Контроль за організацією харчування дітей, зокрема дієтичного. Харчування дітей пільгових категорій.

·       Батьківський всеобуч « Традиції сімейного виховання» .

·       Контроль за роботою медичного кабінету. Перевірка наявності медичних аптечок у навчальних кабінетах. Допомога у придбанні медичних аптечок.

·       Постійна участь у волонтерських акціях: допомога учасникам АТО,

     пораненим, дітям, що перебувають у зоні АТО.

·       Перевірка умов навчання дітей пільгової категорії. Участь в адміністративній нараді.

·       Контроль за своєчасністю внесення коштів на харчування дітей. Поновлення кабінетів необхідними навчальними посібниками, технічним обладнанням, спортивним інвентарем.

·       Підготовка кабінетів до зимового періоду. Огляд приміщень школи. Перевірка повітряно-теплового режиму.

·       Участь в організації профілактики вірусних захворювань.

·       Перевірка роботи груп подовженого дня, дотримання санітарно-гігієнічних умов.

·       Контроль виконання правил внутрішнього розпорядку. Початок навчального дня, відвідування занять учнями. 

·       Участь у Декаді милосердя.

·       Участь у благодійному ярмарку «Смаколики - Миколики».

·       Участь у святкуванні Дня збройних сил України.

·       Батьківський всеобуч «Підготовка учнів до ДПА та ЗНО».

·       Перевірка використання благодійних внесків за 2016р.

·     Організація проведення Дня Святого Миколая, Новорічних свят, зимових канікул.

·     Підведення підсумків роботи шкільного батьківського комітету за І півріччя.

·     Організація профілактичних заходів щодо запобігання захворювання на грип та ГРВІ,

·     Батьківський всеобуч “Школа здоров’я. Щеплення».

·     Контроль за тепловим режимом у навчальному закладі.

·     Перевірка роботи груп подовженого дня, дотримання санітарно-гігієнічних умов.

·     Допомога в організації інноваційної та експериментальної діяльності закладу.

·     Контроль за роботою медичного кабінету.

·     Засідання шкільного батьківського комітету.

·     Контроль за роботою благодійного фонду.

·     Про формування профільних класів на наступний навчальний рік.

·     Участь у тижні правил внутрішнього розпорядку. Рейди «Початок занять». Бесіди з учнями, які запізнюються на навчання.

·     Участь у святкуванні Дня вишиванки.

·     Організація сприятливих умов для підготовки до ДПА та ЗНО  випускних 9, 11 класах.

·     Робота громадських інспекторів з питань харчування та дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі.

·     Контроль за роботою класних батьківських комітетів.

·     Допомога в організації та проведенні заходів, присвячених Дню Перемоги.

·     Ознайомлення з інструктивним листом МОН України «Про порядок закінчення навчального року».

·     Організація літньої навчально-екскурсійної практики в школі. 

·     Підготовка до Останнього дзвоника та випускного вечора. 

·     Перевірка використання благодійних внесків за 2016 р.

·     Підведення підсумків роботи комітету за рік.

·     Організація ремонтних робіт. Підготовка школи до нового навчального року.

·     Планування роботи на наступний навчальний рік.

  Варто зазначити, що батьківська громада НВО №136 постійно співпрацює з керівництвом закладу, вчителями, допомагає у вирішенні проблем гімназії, залюбки долучається до участі у різних заходах: гімназійних, районних, міських.

 

Медичне обслуговування учнів НВО № 136 у 2016-2017навчальному  році

У 2016-2017 навчальному році медичне обслуговування учнів в НВО № 136  проводилося згідно наказу № 434 «Про амбулаторно-поліклінічної службу, диспансерне спостереження дітей і підлітків». Проведення профілактичних оглядів учнів, надання їм якісної медико-профілактичної допомоги та обслуговування, а також з метою виключення занесення інфекційних захворювань, широке проведення імунізації декретованих вікових груп, а також будь-якого віку учнів школи. Імунізація проводилася згідно наказу № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні». Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Наказу №486 від 21.07.2003 р. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 р №90/38 в дошкільному відділенні проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників, що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно-оздоровчої роботи.

     У закладі створені необхідні умови для організації фізкультурно-оздоровчої роботи: обладнаний  спортивний майданчик, у музичній  залі та в групах в наявності спортивні куточки, необхідний інвентар для проведення занять з фізкультури.

Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, наказу МОН України від 25.11.2011 №1365 «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Наявність медичної документації (журнал реєстрації інфекційних захворювань, історія розвитку дитини, план профілактичних щеплень дітей на 2015-2016 рік, журнал обліку та використання імунобіологічних препаратів, лист реєстрації температурного режиму холодильників, журнал огляду дітей на педикульоз, журнал медичного нагляду дітей та персоналу при реєстрації інфекційних захворювань, наявність відомостей щодо щеплень працівників дошкільного відділення  проти дифтерії, правцю) ведуться своєчасно та  в повному обсязі.                            

 

 

Групи здоров'я з фізичного виховання:

основна група -  643 учні - 71,2%

підготовча група – 225 учнів  - 24,9%

спеціальна група – 36 учнів  - 3,9%

ІІІ рівень хронічної захворюваності - 397,2 ‰, нижче, ніж у 2015 році - 470,2‰, за рахунок зниження захворювань органів дихання, сечостатевої системи, ендокринної системи.

ІV рівень гострої захворюваності - 141,5 ‰ за 2016 рік

V - зниження ендокринної патології: з 27,6 ‰ у 2016 році до 16,5 ‰ в 2016 році.

VІ - зниження захворювань центральної нервової системи: в 2016році - 66,3‰, в 2016 році – 58,6 ‰.

VІІ зниження захворювань органів дихання з 14,3 ‰ у 2016 році до 8,8 ‰ у 2017 році.

У 2016 році відзначається збільшення захворювань функціонального характеру серцево-судинної системи, захворювань печінки за рахунок ретельного обстеження дітей у кардіолога і гастроентеролога, сімейних лікарів.

Вищевказані захворювання, їх корекція, загальна оцінка станів здоров'я дітей:

гарне - 38%

задовільний - 52%

незадовільний - 10%

Група гострих шлунково-кишкових захворювань в 2016-2017 навчальному році не зареєстрована.

Стан  організації харчування.

1. Кількість учнів 1-11-х-кл.-905

- З них учнів, які охоплені всіма видами харчування ( 100%)-905

-З них учнів, які охоплені гарячим харчування -905

2. Кількість учнів 1-4-х класів  - 376

-З них , які забезпечені всіма видами харчування – 376

3. Кількість учнів 5-9 класів  - 433

-З них учнів, які охоплені всіма видами харчування – 433

-З них учнів, які охоплені гарячим харчуванням – 433

4. Кількість учнів 10-11-х класів – 63

- З них учнів, які охоплені всіма видами харчування – 63

-З них учнів, які охоплені гарячим харчуванням – 63

Організація виховної роботи у 2016-2017н.р здійснювалася відповідно до нормативно-правових та законодавчих документів, що регламентують організацію та проведення виховного процесу. Педагогічні працівники  у роботі з учнями та батьками керуватися наказами та інструктивно-методичними листами Міністерства з питань виховної роботи: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Листа МОН молоді і спорту 1/9-595від 23.08.2012 року «Про деякі питання організації виховної роботи». Наказ МОН від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах». Наказ МОН від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти

Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність, а провідною тенденцією розвитку виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості  до соціального та природного довкілля та самої себе.

Основні орієнтири виховання передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, екологічної, рекреаційної.

 Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках: патріотичне виховання, робота з обдарованими учнями, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей, формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки, робота з профілактики дитячого травматизму, робота з попередження правопорушень.

В навчальному закладі навчається 104 учнів пільгової категорії, що складає 9,8% від загальної кількості дітей. З них 4 дітей – сироти; 11 дітей-інвалідів, 54 дитини - в багатодітних сімей;  малозабезпечених сімей – 3; чорнобильців – 5;  дітей з зони АТО – 15; дітей, батьки яких воюють в зоні АТО – 12.   Дітей, які перебувають на внутрішньошкільному обліку – немає. З усіма дітьми постійно проводиться профілактична робота щодо запобігання правопорушень. НВО №136 співпрацює з КМСД Самарського району. Серед учнів постійно проводиться просвітницька правова робота. В рамках Всеукраїнського тижня правового виховання дітей та учнівської молоді класні керівники разом з вчителями історії та права провели: Всеукраїнський урок в 1-11 класах на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, урок-презентація власних проектів «Мої права  і свободи» (серед учнів 10 класу), вікторина «Права дитини » (1-4 кл., Запорожчук І.С.), засідання клубу дебатів « Правопорушення і підліток» (9 кл., Ярмоленко Т.С.), конкурс малюнків на тему «Права дитини» (5-9 кл., Гоор Т.М.), перегляд відеороликів « Торгівля людьми. Реальні історії», конкурсна програма для учнів 7-х класів «Права та обов’язки дитини» (Бурлакова Ю.Д.), тренінги «Я і мої права» (Сальнікова С.)

    Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок  дітей», Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки, влітку 2016 року на базі КЗО «Навчально-виховне об`єднання № 136» заплановано роботу одної  зміни пристосованого табору з денним перебуванням «Веселка», у якому було залучено до відпочинку 100 дітей шкільного віку.

З метою підвищення рівня відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків протягом року проведені лекції та тренінги  для батьків «Юридична відповідальність батьків за виховання дітей», «Права дітей і батьків», «Навчить дитину вчитися», «Безпека дитини»; робота ради профілактики (щомісяця).

Для забезпечення змістовного дозвілля, розвитку творчих здібностей дітей  у НВО №136 організовано роботу гуртків та секцій за такими напрямками: спортивно-оздоровчий, художньо-естетичний, медіа-культурний.

 Щоквартально навчальним закладом, управлінням-службою у справах неповнолітніх, кримінальною поліцією, наркологами району проводиться сумісна звірка. Упродовж 2016-2017 н.р. не  виявлено вживання алкогольних та наркотичних речовин.. На виконання наказу ГУОН від 15.02.2010 року № 95 „Про затвердження Плану заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення” проведені заходи: виданий наказ по школі «Про заборону тютюнопаління»; профілактичні бесіди  про попередження наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління представниками соціальної  служби Самарського району (9-11 класи); соціальним педагогом школи проводилася зустрічі та бесіди з учнями, які схильні до  шкідливих звичок; рейди «Урок», із метою контролю за відвідуванням занять учнями 5-11 класів;  просвітницькі батьківські збори щодо зменшення тютюнопаління серед дітей; конкурс-фестиваль «Valeo fest»; батьківський всеобуч «За здоровий спосіб життя!»;  класні години «Ні- шкідливим звичкам!»; « Ми – здорове покоління»; робота психологічної служби.

 У КЗО НВО № 136 впроваджуються превентивний проект: «Школа проти СНІДу», «Маршрут безпеки», « Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» та «Чесна гра» .Навчальний заклад входить до міської мережі «Школа сприяння та культури здоров’я», пріоритетним напрямом діяльності яких є впровадження здоров’язбережувальних  та здоров’язміцнюючих технологій у навчально-виховний процес. Тож традиційним в роботі закладу є проведення конкурсу-фестивалю «Valeo fest». На базі нашого закладу було проведено міський етап конкурсу «Молодь обирає здоров’я», де наші учні посіли почесне ІІ місце, в області –ІІІ місце.

На виконання закону України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД » проведені заходи: виданий наказ по школі про  тиждень боротьби зі Снідом (грудень, 2016); класні години «ВІЛ/СНІД – що я про це знаю. Міфи і факти», «Шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Здорова поведінка»; профілактичні заходи: «Знати, щоб уникнути» до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз: «Профілактика гепатиту А. Профілактика інфекційних захворювань», «Туберкульоз. Клініка сучасного туберкульозу. Значення раннього виявлення» (лютий, 2017); тренінги «Маршрут безпеки», «Чесна гра» для учнів (грудень, 2016).

Згідно з річним планом  психологічної служби гімназії проведені тренінгові заняття з учнями 7-10 класів  «Профілактика ризикової поведінки серед учнів» (лютий, 2017), інформаційна лекція соціального педагога «Шляхи подалання конфліктів» (січень, 2017). Залучено  170 учнів.

 

Національно-патріотичне виховання учнів

Велика увага приділялась патріотичному вихованню учнів, вшануванню пам’яті видатних державних діячів, борців за незалежність України та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В 2016-2017н.р. проведені заходи: День партизанської слави, День миру  (вересень 2016р.); День захисника України, заходи, щодо визволення України від фашистських загарбників (жовтень 2016р.); вшанування пам’яті жертв Голодомору (листопад 2016р.); заходи до Дня Соборності ( лютий,2017р.); заходи до річниці Революції Гідності (лютий, 2017р.), День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та воїнів-інтернаціоналістів (лютий, 2017р.); заходи до  Дня пам’яті та примирення; День пам`яті політичних репресій (травень 2017р.), заходи до Дня вишиванки (травень,2017р.).

Згідно з планом роботи Штабу національно-патріотичного виховання учні 7,8,10,11 класів відвідали музей АТО.  

З метою активізації пізнавальних інтересів та виховання естетичних смаків було організовано відвідування театрів, музеїв, виставок, проводились різноманітні екскурсії. Велика увага у виховній роботі приділялася педагогіці піклування, організації громадсько-корисної діяльності школярів, подальшому розвитку волонтерського руху. Так протягом року НВО №136 спільно з громадськими організаціями: «Дніпровське міське об’єднання ветеранів АТО», ГО « Eleos Dnipro», Міжнародним благодійним фондом «Солідарність» та благодійним фондом " постійно  проводили благодійні акції: до Дня захисника України – ляльки - мотанки для бійців АТО; спільно з відділом «Соціального служіння» Дніпровської єпархії акція «Даруй добро»;  акція «Діти – дітям»; благодійний ярмарок «Смаколики – Миколики» тощо.   Ці заходи зумовили позитивні результати в громадянському та патріотичному вихованні.

Велика увага в НВО №136 приділяється  спортивно- оздоровчим заходам. Традиційними  в підготовчому відділенні є свято «Будь здоровим, першокласнику!» та «Тато, мама, я – спортивна сім’я», у середній та старшій ланці – Олімпійський урок, козацькі розваги, веселі старти, участь у міській олімпіаді  «Сузір’я спорту» ( у міських  змаганнях з шахів наша команда посіла ІІІ місце).

Слід відзначити плідну роботу клубу «Дебати». Команда учнів 5-9 класів (керівник - Ярмоленко Т. С.) принесла НВО №136 у цьому році перемогу у дев’ятому турнірі  DNIPRO OPEN 2017.

З любов'ю до рідного слова, рідної культури, до творчості «батька» української літератури Т.Г.Шевченка діти разом з учителями кафедри слов’янської філології: Чохелі І.А., Базавляк О.В., Бондар О.М. підготували  і  провели два чудові заходи: таатралізовану літературно-музичну композицію «Дитинство Шевченка» для 5-6 класів, та літературно-музичну композицію  для 7-9 класів. 

Велика увага в навчально-виховному об’єднанні приділяється розвитку  талантів дитини. І у  січні 2017 року стартував гімназійний   конкурс « Голос гімназії» для учнів 1-8 класів. Діти мали змогу продемонструвати свої вокальні здібності.

Не можна не відзначити яскраве свято до Дня вишиванки. Почався святковий день флешмобом « Одягни дерева у вишиванку» і ходою всієї гімназійної громади у вишиванках, продовжив свято концерт «Танці у вишиванці». Після концерту діти прикрашали подвір’я гімназії українським орнаментом.

У 2016/2017. навчальному році згідно з планом роботи школи проводились засідання методичного об’єднання класних керівників, наради при директорові та заступниках директора, де визначалися напрямки, цілі, форми та методи виховної роботи, шляхи досягнення більшої ефективності виховного процесу. Одним з яскравих прикладів активізації саме напрямку патріотичне виховання є робота з організації шкільного музею. В НВО №136 діє музей-каплиця пам’яті жертв голодомору та сталінських репресій 1932-1933 рр, а  в 2016-2017 н.р. розпочалася робота над створенням музею гімназії (Щурова Є.Є. В  основу якого покладено ідею створення цілого музейного комплексу. До проекту залучені випускники гімназії, учні, вчителі, батьки, громадськість. До створення музею колектив школи поставився дуже серйозно, запросивши консультантами співробітників національного історичного музею ім. Д.  Яворницького. Відкриття музею планується до 30-річчя гімназії.

Але в організації виховної роботи школи є певні недоліки:

- робота шкільного самоврядування;

- організація військово-патріотичних ігор;

- робота окремих класних керівників має формальний характер та недоліки у роботі з батьками;

- недостатній рівень загальної культури учнівського колективу.

 

Надання соціальної підтримки та допомоги

Соціальна робота у закладі проводиться соціальним педагогом, який  керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора), трудовим договором, дотримується  положень Конституції про права дитини та нормативних документів з охорони дитинства.

 Робота соціального педагога була спрямована на створення оптимального соціального мікроклімату в учнівському колективі з метою сприяння духовному і творчому саморозвитку учнів, з учнями, які мають проблеми у соціалізації та захист прав дітей, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності дитини і її сім’ї, сприяння успішному вирішенню проблем дитини, сприяння гармонійному розвитку особистості учня.

  Для виконання цих питань було розроблено план роботи соціального педагога на  2016–2017 навчальний рік.

Згідно цього плану соціальним педагогом школи протягом  року була проведена робота з учнями, працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу в таких напрямках: діагностична робота, консультаційна робота, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, навчальна діяльність, організаційно-методична робота, зв’язки з громадськістю.

Проблема, над якою працює соціальний педагог:

 « Створення сприятливих  соціально-педагогічних умов  для забезпечення соціальної адаптації учнів».

Основні  напрямки роботи:

1. Діагностичні дослідження.

Учні: З учнями 1-х класів проведена діагностика готовності першокласників до шкільного навчання (Методики: адаптація «Дерево», «Мій клас». Був здійснений контроль за адаптацією учнів 5 класів до нових умов навчання: дослідження мікроклімату у  класному колективі, діагностика рівня адаптації. (Методики: «Дерево», «Мій клас», анкета для вивчення рівня пізнавальної активності та анкета з питання  адаптації до 5 класу, анкета «Що заважає навчанню?», опитувальник  «Ставлення до навчальних предметів» опитувальник за методикою С. Левченко)

З учнями 6 – 11 класів за запитом адміністрації було проведено моніторингове дослідження за методиками - опитувальник «Риси ідеального вчителя» (за методикою С. Шевченко), «Ставлення до навчальних предметів» опитувальник за методикою С. Левченко.

З учнями 9 – 11  класів були проведені заходи з метою виявлення професійної спрямованості учнів (Методики: «Тест професійної спрямованості Голанда», «Карта інтересів»).

Батьки: Для батьків учнів 1-х класів анкета на виявлення індивідуальних психологічних особливостей дитини. Рівень сформованості властивостей особистості, що характеризують обдарованість у дитини (Савенков А.І. «Обдарована дитина вдома і в школі»).

     2. Консультативна робота.

Протягом року проводилась консультативна робота з учнями, батьками, педагогами. Кількість наданих консультацій 154: учням – 90 (Основні проблеми звернення: життєві цінності,  психологічні особливості міжособистісних стосунків, гендерні взаємини, підвищення самооцінки та впевненості у собі,  взаємини у сім’ї, улагодження конфліктних питань, профілактика порушень навчальної дисципліни, запобігання психологічного тиску серед однолітків та витіснення агресивної поведінки, профілактика пропусків уроків без поважних причин, професійний вибір ); батькам надано  – 28 консультації (особливості дитини на різних етапах розвитку особистості, проблема «батьки й діти», формування позитивних рис характеру, вплив на оточення дитини,  профілактика порушень навчальної дисципліни, профілактика пропусків уроків без поважних причин. ); вчителям – 26 консультацій (особливості взаємин у класному колективі, особливості поведінки та неуспішності учнів, організація роботи з колективом, з окремими учнями, профорієнтаційна робота,  профілактика пропусків уроків без поважних причин) про що є записи у Журналі реєстрацій.

3.Організаційно-методична робота:

Виявлення дітей пільгової категорії та оформлення документів;

-   паспортизацію класів;

- для набуття статусу « дітей пільгової категорії» зібрано пакет документів, які   підтверджують даний статус;

- підготовлено та видано пакет наказів на дітей пільгової категорії;

- підготовлено та видано пакет наказів на харчування дітей пільгової категорії у шкільній  їдальні;

- проведено нараду класних керівників про правила та порядок харчування  учнів пільгової категорії у  шкільній їдальні;

- залучені до співпраці спеціалісти соціальних служб та установ.

- розроблена папка методичного матеріалу, до якої входять методики вивчення пізнавальної сфери, міжособистісних відносин, визначення рівню інтелекту, індивідуальних особливостей особистості, опитувальники та анкети з профілактичної роботи (тютюнопаління, обізнаність з проблеми ВІЛ/СНІДу).

- підібраний інформаційно-методичний матеріал з питання  профілактики девіантної поведінки учнів.

- на кожного учня була заведена індивідуальна картка соціально-педагогічного діагностування.

4. Профілактична та просвітницька робота.

 Профілактична робота є системою спільних дій усіх учасників навчально-виховного процесу і ґрунтується на своєчасному виявленні та усуненні негативних інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють відхилення в психологічному та соціальному розвитку учнівської молоді, в їхній поведінці, стані здоров’я, а також в організації життєдіяльності і дозвілля.  Щомісяця засідає Рада профілактики правопорушень. Рада працює за планом, надає допомогу класним керівникам, вчителям, батькам у вихованні дітей. Розглядає питання, щодо правопорушень і пропусків уроків. Соціальним педагогом на принципах толерантності  та довіри велась індивідуальна робота з кожним учнем. Просвітницько-профілактична робота соціального педагога проводилась з учнями, батьками та педагогами. Для учнів 7 - 9 класу  проводяться тренінгові заняття за програмою «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», метою якого сприяння самопізнанню, самоствердженню, самовдосконаленню особистості; розвиток навичок відповідальної і водночас безпечної поведінки, умінь адекватно приймати рішення; визначення  та формування соціально зрілої особистості. З учнями проводились  тренінгові заняття  за такими темами:

-          «Самооцінка» (5 - 6кл.)

-         «Здоровий спосіб життя» (3 – 8 кл.)

-        «Усі ми рівні, усі ми різні» (5-7 кл.)

-        «Моя поведінка в конфліктній ситуації» (7-9 кл.)

-        «Мої права та обов’язки» (7-10кл.)

-        «Спілкуваня у безпечному інтернеті»(8-10 кл.)

-        « Я і мої захоплення» (1-4 кл.)

-        «Як будувати стосунки з іншими» (8-10кл.)

-        «Мій професійний вибір» (9 кл.)

-        « Суспільство і я» (9-11 кл.)

-        «Життя – найвища цінність» (11кл.)

Бесіда з учнями про шкідливі звички (1 – 4 кл.)

Бесіда про алкоголізм та наркоманію ( 7 – 9 кл.)

Бесіда з учнями про правила поведінки на уроках ( 1 – 4 кл.)

Виступ соціального педагога на класній годині «Насильство в школі та поза нею».

Бесіда «Нікотинова залежність підлітків» ( 9 – 11 кл.)

Урок – бесіда «Як не стати жертвою насильства» ( 9 – 11 кл.)

Урок – діалог «Дивіться на нас як на рівних» ( 5 – 8 кл.)

Тренінгові заняття «Маршрут безпеки» профілактика ВІЛ/СНІДу ( 10-11кл.)

Тиждень правових знань

Загальношкільний перегляд фільму « Наркотики і їх вплив на людину»

З батьками школярів проводилися виступи на батьківських зборах. Теми виступів:  для батьків першокласників «У нас в сім’ї з’явився першокласник»; батьківські педагогічні всеобучі «Конфлікти з дітьми та шляхи їх вирішення», «Правова відповідальність батьків».

Теми виступів перед педагогічним колективом:

 «Діагностика рівню шкільної готовності учнів 1-х класів», «Адаптація учнів 5-х класів до навчання у середній школі» (Педконсиліум)

« Рівень професійної сформованості учнів 9 класів. Професійне самовизначення» (Педконсиліум)

Виступ соціального педагога на педраді «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх». Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників.

5. Зв’язки з громадськістю.

 Налагоджений зв’язок з представниками Самарської  поліції, ЦССМ та представниками громадських організацій . Протягом навчального року у школі працювала  Рада гімназії , яка займалася наданням матеріальної допомоги на придбання шкільної форми, подарунків до Дня Святого Миколая, Нового року, Міжнародного дня захисту дітей для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подарунків для обдарованих учнів-переможців районних, міських, обласних олімпіад, конкурсів, турнірів. У 2016-2017 н.р. діти пільгових категорій безкоштовно відвідали загальношкільні заходи, районні та міські свята, присвячені дню Святого Миколая, Дню інваліда, Новому року, Міжнародному дню захисту дітей.

    6. Участь у реалізації національних, державних та регіональних програм

 Соціальний педагог бере участь у реалізації:

- Законів «Про охорону дитинства» та  «Про обов’язкову загальну середню освіту»;

- Програми протидії торгівлі людьми;

- Програми профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, скоєних неповнолітніми;

- Загальнодержавної програми профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в родинах;

- Програми запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності;

- Загальнодержавної програми профілактики вживання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів.

7. Соціологічний супровід навчально-виховного процесу дітей пільгових категорій.

Оформлено облікові картки дітей, щодо яких здійснюється соціальний супровід.

Зібрана інформація про соціальне середовище розвитку дітей, їх соціальну поведінку, навчальні досягнення.

Здійснюється соціальний супровід дітей в школі, контроль за навчанням.

Перевірено умови проживання дітей в родинах. Ведеться контроль за станом здоров’я. Проводяться інформаційні та профілактичні співбесіди з дітьми та батьками.

 Учні, що опинились у складних життєвих обставинах, були охоплені гуртковою роботою, з боку класних керівників здійснювався контроль за відвідуванням ними навчальних занять, соціальним педагогом  проводилась індивідуальна робота.

8. Аналіз основних результатів та досягнень

Виявлення соціальних родинних проблем, розкриття індивідуальних особливостей дитини, надання соціальної  допомоги, зближення з дитиною та родиною. Створено умови для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, забезпечено індивідуальний підхід до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення, профілактиці й корекції відхилень в інтелектуальному й особистісному розвиткові дитини. Це передбачало створення умов для успішної соціалізації та адаптації дитини як процесу набуття нею соціально-психологічного статусу, формування і ствердження її як особистості, входження в активне громадське життя.

У гуртковій  роботі НВО № 136  в цьому навчальному році були визначені такі пріоритети дiяльностi: сприяння формуванню національно-патріотичної, пізнавальної, науково-пошукової, спортивно-оздоровчої, творчої, художньо-естетичної (вокальної, образотворчої, хореографічної),  медіа-культурної та соціальної компетентностей дітей і молоді.                   

  Головним суб'єктом    комплексних  завдань навчально-виховного процесу  є кожна конкретна дитина. Вся система гурткової роботи  була спрямована на можливість вибору кожною дитиною творчої діяльності згідно з її інтересами та соціальними замовленнями батьків В 2016-2017 н. році  гуртковою роботою було охоплено  740 учнів НВО № 136.

    Деякі  учні  використали можливість обирати не один гурток, не  один напрям творчої діяльності, а декілька. Процес такого самовизначення особистості забезпечує вже сьогодні  у   шкільній  життєдіяльності учня  формування основ соціальної та індивідуальної поведінки в майбутньому.

В організаційній структурі НВО № 136  в 2016-2017 році  творча діяльність, згідно запитів учнів та батьків, організована за такими напрямами:  хореографія (клуб спортивного танцю «Платинум»(Бондар Є.О.) та гурток спортивних танців (Мурашка О.В.), образотворче мистецтво (Гоор Т.М.), відділі науково-методичної роботи. МАН( керівники курсових робіт), спортивно-оздоровчому відділі (секція футболу Сонін Є.Ю. та Корота В.М.) , соціо -культурний медіа-центр, вокал(вокальна студія«Голоси» (Астапова М.В.  та вокальна студія «Водограй» (Захаричева І.О.).

Гуртки зі спортивних танців у НВО №136 ведуть викладачі Бондар Є.О. та Мурашка О. В. За 2016-2017 н.р. колектив спортивного танцю «Платинум» (Бондар Є.О.)  має багато досягнень.

          Слід зазначити плідну роботу вокальної студії «Голоси» під керівництвом Астапової М.В. та «Водограю» під керівництвом Захаричевої І.О. ці колективи брали участь у всіх гімназійних заходах  та  долучалися до  районних і міських, зокрема  до Дня  міста,  Дня вчителя, Різдвяних свят, 8 Березня, до Дня Примирення тощо.

          Участь і перемога солістки вокальної студії «Водограй» Захаричевої Валерії ( керівник Захаричева І.О.) у міському етапі   огляді-конкурсі дитячо-юнацької творчості «Зоряне коло» - І місце,  є вирішальним у формуванні позитивного іміджу молодого творчого колективу. Також, Захаричева Валерія отримала диплом 1 ступеня в міському Фестивалі-конкурсі української народної пісні "Різдвяні дзвіночки".

У 2016-2017 н.р. в НВО №136 було створено соціокультурний медіа-центр під керівництвом Голованової Н.О.

Робота медіа-центру спрямована на розвиток творчих здібностей дитини, вдосконалення володіння комп’ютерною, фото- та відеотехнікою.

Гуртківці медіа-центру  допомагають в організації    заходів,  які проходять в гімназії, готують фото- та відео-репортажі  їх проведення.

Одним з основних принципів роботи відділу є забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять, позакласних заходів.

Керівник  соціокультурного медіа-центру  беззастережно допомагає всім членам педагогічного колективу у створенні презентацій, відеороликів,  відеофільмів .

Завдяки адміністрації  закладу, батькам  поповнилася технічна база, відкрито новий медіа-кабінет. 

Багато корисної інформації для вихованців, керівників гуртків, педагогів, громадськості розміщено на сторінці НВО№136 у Фейсбуці  , на сторінках сайтів вчителів. Протягом року відбувалося постійне оновлення новин на сайті.  Матеріали для шкільного сайту добиралися адміністрацією школи,  педагогами, керівниками гуртків та учнями.

         Медіа-культурнтий центр  (керівник Голованова Н.О. ) та вокальна студія «Водограй» в цьому навчальному  році стали справжнім осередком національного українського мистецтва та музичної діяльності, організації дозвілля учнів. Участь у благодійних ярмарках, міських конкурсах, майстер-класах, волонтерська допомога, проведення українських обрядових свят, участь у всеукраїнських та міських акціях, концерти та вистави – все це лише частина творчих заходів, проведених керівниками гуртків.

           Якісною  у 2016-2017 н.р. була робота гуртка образотворчого мистецтва.

Кожного року вихованці Гоор Т.М. , керівника гуртка, мають  призові місця в міських олімпіадах. У 2016-2017 І місце  у міській олімпіаді з образотворчого мистецтва  посіли Тернова Альона - 6-А і Сайко Ксенія – 8-В  .

Крім того діти брали активну участь у міських конкурсах малюнків різної тематики, взяли участь у флешмобі «Дніпро має жити» в підтримку

ФК «Дніпро». Були організовані виставки  творчих робіт за такими темами:

1.Виставка малюнків  «Мир на всій планеті».

2. Виставка малюнків  «Безпека життя»

3. Виставка живопису  «Зимова казка».

4. Виставка живопису «Світ моєї фантазії».

5. Виставка  живопису «Зимові візерунки».

6. Виготовлення листівок до 8 Березня.

7. Виставка робіт «Першоцвіти».

8. Виставка робіт «Пасхальний кошик».

9. Виставка малюнків «Безпека на дорозі – безпека життя»

10. Виставка малюнків «Україна – серце Європи».

  Були проведені конкурси:

1.    Малюнок на асфальті до Дня миру.

2.    Конкурс «Привітання від Святого Валентина».

3.    Районний конкурс Петриківського живопису.

 4. Міський конкурс «Безпека на дорозі - безпека життя».

Також Гоор Т.М. організувала екскурсію до Петриківки, з метою ознайомлення учнів із технікою Петриківського живопису.

           Що стосується роботи фізкультурно – оздоровчого напряму, то в НВО №136 є дві секції з футболу. Керівники : Корота В.М. та Сонін Є.Ю.

У 2016-2017 н. році наші футболісти брали активну участь у змаганнях з футзалу, та міських змаганнях «Шкіряний м’яч», де посіли ІV місце.

Мережа гуртків НВО №136 на 60 відсотків сьогодні задовольняє потреби учнів .

 

Створення умов для навчання талановитих та обдарованих дітей гімназії

Реалізація програми «Обдарована молодь».

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психо­лога школи та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний
банк «Обдарована молодь».  У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдаро­ваності учнів. Робота направлена на виконання комплексної міської програми «Обдарована молодь». Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів. У рамках реалізації програми розвитку обдарованих дітей, відповідно затвердженого плану виконані наступні заходи:

·       створено соціокультурний медіа-центр;

·       проведено шкільний етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

·       створено сприятливі умови для підготовки та участі переможців шкільних предметних олімпіад в міському етапі олімпіад;

·       проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт, портфоліо учнів навчального закладу, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

·       забезпечено роботу гуртків, спецкурсів  та факультативів за бажанням учнів та їх батьків;

·       забезпечено інформування про всі досягнення учнів навчального закладу – інформацію розміщено на сторінці НВО№136 у Фесбуці.      

Психологом школи проводиться дослідження рівня готовнос­ті до навчання; рівня сформованості знань і вмінь. Проведені психолого-педагогічні дослідження рівня сформованості теоретич­ного мислення випускників школи І ступеня. Розроблена пам'ятка для вчителів і батьків, які працюють з обдарованими учнями. Роботи з обдарованими дітьми включала діагностику інтелектуальних і творчих здібностей учнів, статусу в колективі, тривожності, соціального інтелекту, як одного з показників адаптації обдарованих дітей, консультування вчителів та батьків. Така робота сприяла реалізації здібностей обдарованих учнів та їхній соціально-психологічній адаптації до умов навчання.

Протягом року педагогічний колектив створював комфортне освітнє середовище для навчання та виховання учнів. З цією метою була організована робота спецкурсів та факультативів для реалізації до профільної та профільної підготовки таких як: «Українська мова і мовлення» в 1-4, 5-9 класах, «Основи інформатики» в 5-9 класах, « Риторика» в 7-8 класах, «Європейський вибір України» 11 клас, «Фінансова грамотність» 10 клас , клуб Дебати», 9-10клас, клуб «Фотон» 8-10 класи, євроклуб «FAF» – ро­бота яких була спрямована на розвиток творчих здібностей учнів. Також учні гімназії брали участь в роботі гуртків, секцій, де вони могли в повній мірі реалізувати свій творчий потенціал.

Цікавими були предметні тижні з  української мови та літератури, математики, історії, екології. Учні брали участь у районних, міських, обласних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі ім. П. Яцика» та ін.

Упродовж навчального року велась активна робота щодо залучення учнів до участі в різноманітних інтелектуальних конкурсах: «Левеня», «Кенгуру», «Соняшник», «Колосок» , де велика кількість учнів стала призерами:

З метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві учні коли брали участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

У НВО створена власна модель моніторингу якості освіти, яка дає можливість об’єктивно оцінювати стан справ в навчально-виховному процесі і якісно готуватися до інноваційних змін.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновки:

основні результати роботи гімназії за  2016-2017 н. р. підтвердили  позитивний вплив концепції розвитку школи на якість навчально-виховного процесу;

педагогічний колектив гімназії створює комфортне освітнє середовище для навчання та виховання учнів.

 

Робота  шкільної  бібліотеки

Шкільна  бібліотека є структурним підрозділом гімназії, який здійснює бібліотечно – інформаційне, культурно- просвітницьке забезпечення навчально- виховного процесу. Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно планів роботи і регламентуючої документації. 

Робота шкільної бібліотеки НВО№ 136 спрямована на зацікавленість дитини книгою, на національне, громадське, трудове, естетичне виховання, виховання культури читання учнів, а також на виховання в учнів бережливого та відповідального ставлення до книги.

Робота бібліотеки проводиться згідно з річним планом, виходячи з основних документів про школу та нормативно-правових документів про освіту, документів, якими відзначається діяльність шкільної бібліотеки.

Шкільна бібліотека НВО№ 136 забезпечує потреби  навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну допомогу учням в опануванні навчальних предметів, виховує бажання розширювати обсяг  знань, знайомить із різноманітними  джерелами інформації, навчає   розуміти та користуватися ними, виховує творчого читача. 

До бібліотеки залучені майже всі учні, вчителі  та інші співробітники  школи.

Бібліотечний фонд НВО№136 складає- 30029 екз., у т.ч.  підручників-                    20885 екз.,  художньої літератури-    9144 екз.

Видача підручників  до класів  проводилась на початку 2016-2017 н.р., складено   31  акт  видачі підручників на кожний клас, які підписано  бібліотекарем та класними керівниками. У травні 2017р. класними керівниками   завершено повернення підручників  до бібліотеки  з обов’язковим підписанням актів прийому- передачі.

З вересня 2016р. по травень 2017р. у НВО №136 проводиться акція «Живи, книго!», метою якої є посилення ролі книги у навчально-виховному процесі, проведення роботи щодо збереження навчальної, художньої, науково-популярної літератури, виховання в учнів  любові  до книги, поваги до традицій  та звичаїв  українського народу.

Протягом навчального року проведені уроки: «Як створюється книга», «Твій друг-підручник», «Основні елементи книги», «Народне мистецтво України», «Люди перестануть мислити, якщо перестануть читати», та інші.

Книжкові виставки:

1. «Є така держава- наша Україна, і її невтрачений народ».

 2. «Книга – дивовижний сад, де кожний шукає плоду на свій смак».

 3. «Книги- ювіляри 2016 року».

 4. «Бути здоровим- бути успішним».

 5. «Сучасні письменники- дітям».

6. «Духовна єдність українського народу.»

7. «І там, де звучить рідна мова, живе український народ».

8. «Мій край- Дніпровщина».

 9. «9 травня- День пам’яті та надії».

10. «І все перекреслив урановий атом».

11. «Країна золотих казок».

12. «Слово віщого Тараса».

13. «Невиплакані сльози України»- до Дня пам’яті Голодоморів та сталінських репресій.

Бібліотекар систематично здійснює оформлення карток підручників, методичної та художньої літератури, періодичних видань.

Є відкритий доступ до художньої літератури, газет, журналів, надходить постійна інформація про нові надходження підручників художньої та методичної літератури. Постійно проводяться індівідуальні бесіди з учнями, в ході яких обговорюються що дітям подобається  в книгах, якій  літературі вони надають перевагу.

З 01 по 31 жовтня 2016р. у нашому закладі було проведено Всеукраїнський місячник  шкільних бібліотек. Він пройшов під гаслом «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей  учнів». Протягом місячника проводилась презентація різноманітних нових книжок, які  надійшли до бібліотеки останнім часом. Були зроблені цікаві книжкові виставки, було проведено бліц-опитування учнів, вчителів та інших працівників закладу з питання «Твоя улюблена книга?». Активна участь учнів у проведенні місячника є підтвердженням того, що шкільна бібліотека- інформаційно-культурний центр закладу, має дуже важливе значення  для успішності учнів та їх розвитку.

Згідно листа МОН від 21.04.2017р. №1/9-220 «Про замовлення друку підручників для 9-го класу» було створено акаунти у системі репозитарію вчителям-предметникам для подальшої  активації цих  акаунтів та виконання  попереднього замовлення для 9-их класів. Також, були відпрацьовані матеріали протоколів конкурсних комісій відбору проектів підручників для 9-их класів, які можуть друкуватися за рахунок коштів державного бюджету у 2017 році. Заповнену роздрукован форму попереднього замовлення підручників було відправлено до Інституту модернізації змісту освіти м. Київ.

Відповідно до п.4 «Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів  загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців  дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками» (наказ міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.12р. № 14/27)  у червні 2017р. було проведено інветари  зацію фондів навчальної літератури  НВО№136, здійснено переоблік  усіх наявних та придатних до використання  у 2017-2018 н.р. шкільних підручників. Результати інвентаризації оформлені за формою звітності №2  та надано заявкою щодо потреби у обміні підручниками до міського методичного центру.

Головні  завдання бібліотеки НВО№136: найповніше  інформаційне забезпечення  навчально-виховного  процесу; надання інформаційно-методичної допомоги учням і педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу; виховання в учнів інформаційної та читацької культури, уміння користуватися  літературними  джерелами бібліотеки, формування в учнів  потреби в систематичному  читанні літератури, яке  сприяє  розвитку  творчої думки, пізнавальних інтересів і  здібностей.

 

Стан дитячого травматизму

Адміністрацією закладу щоквартально проводиться аналіз дитячого травматизму (як в НВО №136, так  і за інформацією про стан травматизму по місту Дніпро та області); питання постійно розглядаються на нарадах при директорові, оперативних нарадах, видаються накази з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці з метою упередження та запобігання травмування учнів і вихованців.

Протягом 2016/2017 навчального року в НВО №136 стались 2 нещасних випадки під час навчально-виховного процесу на перервах (учень 2-в Мирончук Любомир у листопаді 2016 року та учень 4-в класу Геращенко Гліб  у березні 2017 року). Події, що призвели до травм під час навчально-виховного процесу -падіння, характерні травми – забій.

У порівнянні з показниками за 2015/2016 навчальний рік кількість травм під час навчально-виховного процесу збільшилась на 2 травми (за 2015/2016 – 0 випадків, за 2016/2017 - 2 травми).

У побуті травми отримали 2 учня, що складає 0,2% від загальної кількості учнів (за 2015/2016 навчальний рік 1 травма), в тому числі 1 учень постраждав через необережне поводження на проїжджій частині вулиці.

Загальна кількість травм становить 4, що складає 0,4% від загальної кількості учнів.

Отримали травми 4 учні із 4 класів. За результатами розслідування нещасних випадків вжито заходи щодо попередження травматизму (накази про проведення позапланових інструктажів, бесід, батьківських зборів, покращення системи чергувань у закладі, посилення адміністративного контролю за поведінкою на перервах).

З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з дітьми та молоддю  щодо  профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання  поважного  ставлення до  безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення  навичок з  дотримання правил поведінки в  надзвичайних  ситуаціях, що виникають при порушенні життєвого процесу в побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному  середовищі, підняття рівня інформаційно- просвітницької  роботи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності населення   в НВО №136 проведено:

Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності 17 – 21 жовтня 2016 року та 24-28 квітня 2017 року;

Тиждень безпеки дитини в дошкільному навчальному закладі НВО №136 17 – 21 жовтня 2016 року та 24-28 квітня 2017 року;

День охорони праці та День Цивільного захисту - 28 квітня 2017 року.

          Загальна кількість учасників Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності склала у жовтні 2016 року - 1756 осіб (у т.ч. 2 представники національної поліції, 1 представник Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій), у квітні 2017 року - 1813 особа (у т.ч. 3 представники національної поліції, 1 представник Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій).

Під час заходів проведено навчання учнів і вихованців діям у надзвичайних ситуаціях, радіозвернення, бесіди, вивчення правил безпечного поводження на дорогах, відкритий урок з представниками ДСНС та поліції.

В рамках Дня цивільного захисту проведено спільні наради, вивчення нормативних актів з питань цивільного захисту, демонстрацію фільмів 

В рамках Дня охорони праці проведено радіозвернення, бесіди щодо профілактики, попередження і ліквідації наслідків аварій і катастроф, вивчення змін в законодавчих документах з питань охорони праці.

21 жовтня 2016 року та 28 квітня 2017 року проведено практичні навчання, тренінг з евакуації учнів, вихованців, працівників та відпрацювання дій у надзвичайних ситуаціях (користування вогнегасниками, іншими засобами пожежогасіння) із залученням представників ДСНС.

Проведено лекції та бесіди з батьками учнів і вихованців щодо дії під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та виховання на власному прикладі відповідального ставлення дітей до життя і здоров`я.

У 2016/2017 навчальному році проведено конкурс малюнків за тематикою «Діти за безпеку життя». 28 квітня 2017 року в ДНЗ проведено виставку дитячих малюнків «Вчимося берегти своє здоров`я».

28 квітня 2017 року проведено квест-естафету «Знайди і врятуй» для учнів початкової школи з проведенням змагань команд Юних пожежників.

24-28 квітня старшокласники провели у початковій школі «Уроки тітоньки сови» з демонстрацією мультиплікаційних фільмів за тематикою безпеки життєдіяльності.

В ДНЗ НВО №136 здійснено інсценування казки з участю дітей старшої групи «Ворог чи товариш!».

Крім того, проведено Єдиний урок з питань безпеки життєдіяльності:

на транспорті (дороги, шляхопроводи, залізниця, подорожі автотранспортом), у побуті, на вулиці, громадських місцях, на водоймах – вересень- жовтень 20016 року, 26 грудня 2016 року та 25 травня 2017 року; 

 «Безпека на дорозі – безпека життя» - 12.05.2017 року.

У ДНЗ НВО №136 проведено навчання з безпечного поводження на дорозі та дотримання правил дорожнього руху (протягом 2 днів - 26 та 27 квітня- із залученням 3 працівників національної поліції).

У січні-лютому 2017 року проведено Місячник безпечного використання газу у побуті. Вивчались правила поводження з газовими приладами, порядком дій у аварійній ситуації. Проведено заходи за темою «Безпечний дім» у початковій школі.  Проведено роботу з батьками щодо навчання дітей відповідальному ставленню до здоровя та безпеки при поводженні з газом та газовими приладами.

17.05.2017 проведено флешмоб за тематикою безпеки дорожнього руху.

На класних годинах у 2016/2017 навчальному році проведено бесіди за напрямками:

1.     Основні правила поведінки на дорогах та в транспорті:

-  правила поведінки на вулицях та дорогах;

-  перехід вулиць та доріг;

-  правила поведінки у наземному громадському транспорті;

-  правила безпечної поведінки в автомобілі;

-  правила безпеки в метрополітені;

-  правила поведінки на залізниці;

-  правила поведінки на водному транспорті.

 

2.    Правила поведінки під час відпочинку на воді, біля водойм, на льоду:

-  правила поведінки на воді;

-  заходи безпеки на льоду;

-  правила поведінки у лісі.

 

3.    Правила безпечної поведінки під час природних явищ, небезпечних для життя:

-  гроза;

-  ожеледиця.

 

4.    Правила поведінки під час стихійного лиха:

-  повінь;

-  ураганний вітер, смерч;

-  землетрус.

 

5.    Правила поведінки при техногенних катастрофах:

-  радіаційна аварія;

-  хімічна аварія;

-  обережно – ртуть!

-  у випадку загрози вибуху в приміщенні.

 

6.    Правила безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів, під час обстрілів:

-  дії при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів;

-  дії під час обстрілів.

 

7.    Правила поведінки при небезпечних ситуаціях на вулиці і вдома:

-  поведінка у натовпі;

-  правила поведінки при зустрічі із собакою;

-  правила поведінки у криміногенних обставинах;

-  правила користування системою водопостачання;

-  правила користування побутовим газом;

-  правила користування небезпечними речовинами та засобами побутової хімії;

-  правила користування піротехнічними засобами;

-  правила безпеки при експлуатації побутових електроприладів;

-  обережно, гриби!;

-  правила пожежної безпеки і поведінки у випадку пожежі.

 

8.    Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях, знання телефонів:

      101 – рятувальна служба

      102 – міліція

      103 – швидка допомога

     104 – газова служба.

У 2016/2017 навчальному році 1 учень постраждав  у вересні 2016 року через необережне поводження на проїжджій частині вулиці і падіння від поштовху автомобіля, що починав рух з місця паркування (складено акт побутової травми); 2 учениці НВО №136 постраждали у листопаді 2016 року у ДТП під час перебування у власному автомобілі під керуванням матері (розслідування здійснюють спеціальні органи).

В НВО №136 обладнано куточки безпеки дорожнього руху, проводяться практичні заняття з правил дорожнього руху із залученням працівників поліції, 17.05.2017 проведено флешмоб за тематикою безпеки дорожнього руху.

Питання запобігання травматизму серед дітей постійно розглядають на батьківських зборах в рамках «Батьківського всеобучу», на засіданнях ради закладу, педагогічної ради, нарадах при директорові, оперативних нарадах, нарадах класних керівників.

          Перед початком канікул, при відвідуванні громадських місць, участі у змаганнях, екскурсіях, перед тривалими святковими днями, припиненням занять у разі перевищення епідеміологічного рівня захворюваності з учнями та вихованцями проводяться інструктажі та бесіди з питань безпеки життєдіяльності. 

Для поліпшення стану безпеки життєдіяльності у 2017 році придбано медичні аптечки для кабінетів коштом ГО «Батьківська рада НВО №136» .   

 

Організація навчально-виховного процесу у ДНЗ

Педагогічний колектив дошкільного закладу упродовж 2016-2017 навчального року вирішував питання за пріоритетними напрямами:

-  патріотичне виховання;

- комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника;

- зміцнення здоровя на засадах ефективної діагностики та корекції.

       Розпочали роботу зі створення оптимальної моделі взаємодії: педагог-дитячий колектив-особистість для навчання дітей гуманним взаєминам у середовищі дитячого співтовариства. Відповідно до експериментальної роботи на базі НВО № 136 провели науково-методичну раду за темою «Самоосвітня діяльність як складова професійного зростання педагога в умовах експериментальної діяльності». Свої методичні доробки презентували вихователі : Корольова А.Є. за темою : « Аспекти самостійної діяльності вихователя ( професійний і особистий); Гаєвська О.Л.  за темою «Змістовно-організована діяльність вихователя, яка орієнтована на самовдосконалення та творчий розвиток»; Ніколенко Т.В. за темою «Професійна самоосвітня діяльність вихователя як важливий фактор розвитку та становлення педагога»; Кулешова К.Ю. за темою «Особистісна самоосвітня діяльність вихователя в умовах інтернет-технологій (програма особистісного професійного зростання).

        Були визначені компоненти професійного зростання вихователів:

-                 Стартовий інтелектуальний потенціал;

-                 Навички самостійного засвоєння знань;

-                 Уміння самоорганізації педагогічної діяльності;

-                 Особистий кваліфікаційний рівень;

-                 Реалізація творчої діяльності;

       Спланували проведення психолого-педагогічного моніторингу у                  2017-2018 н.р. з метою створення програми самореалізації, особистісного професійного зростання та планів самоосвіти педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей, потреб кожного вихователя.

       Узагальнили результати роботи щодо спільної взаємодії між двома соціокультурними інститутами – сім’єю та дошкільним навчальним закладом. У вихователів виникли труднощі міжособистісних взаємин з батьками вихованців. Тому необхідно інтегрувати зусилля всіх учасників освітнього процесу на партнерську взаємодію з необхідною участю родин вихованців. Спланувати заходи щодо виховання дошкільників в родині, навчання батьків та надання їм дієвої допомоги.

       Враховуючи інтереси, бажання, потреби, нахили наших вихованців, потенціальні можливості педагогів, запити батьків задля своєчасного цілісного розвитку особистості дошкільника , спроектували виховний процес та життєдіяльність дітей в дитячому садку з опорою на наступні актуальні орієнтири:

- особистісно-орієнтовний;

- диференційований;

- індивідуальний;

- діяльнісний;

- інтегрований.

       Були узагальнені результати створеного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, в якому враховано інноваційний характер його розвитку.

        В 2016-2017 році атестувалася вихователька Корольова А.Є. До атестації підготувала відкрите заняття «Щедрий вечір ,добрий вечір».

Інструктор з фізкультури Кулешова К.Ю. провела круглий стіл з теми: «Здоров’язбережувальні технології, які сприяють розвитку фізичних, рухових умінь, формують навички комунікативності, сприяють зміцненню психічного, духовного здоров’я дошкільнят». Як підсумок «круглого столу» підготувала методичні розробки з фізкультурно-оздоровчої роботи.

         В методичній роботі використовували інтерактивні форми роботи, які сприяли ефективності професійного та методичного навчання педагогів. Заплановані педради, методичні семінари, психологічні тренінги, групові консультації, семінари, колективні перегляди, обговорення в розділі річного плану «Методична робота ДНЗ» виконали в повному обсязі.

        Старша медична сестра Новаторова Т.О. приділяла увагу медичному обслуговуванню, стану здоров’я, санітарно-гігієнічному режиму, харчуванню дітей відповідно до вимог Санітарного регламенту. Як результат роботи маємо високий показник оцінки стану здоров’я, зниження рівня захворюваності, достатній та високий рівень фізичного розвитку дошкільнят.

       Для виховання творчої особистості в дошкільному віці в дошкільному закладі працюють гуртки із зображувальної діяльності «Талановиті пальчики» ( керівник гуртка Волошина Л.В.) , з хореографії «Грація» (керівник - муз керівник Бандура О.П.)  Результатом гурткової роботи є виставки дитячої творчості , концерти, театральні вистави. Колектив закладу працював у тісному контакті з родинами вихованців. Партнерські відносини, атмосфера взаємодовіри, педагогічної підтримки у вихованні малечі дозволяє педагогам успішно відпрацьовувати Державну програму розвитку дитини від 2 до 7 років

         Роботу педагогічного та обслуговуючого персоналу за 2016-2017 н.р. вважати задовільною та визначити з урахуванням досягнень та недоліків всіх підрозділів дошкільного закладу завдання на новий навчальний рік.

        Медичне обслуговування дітей у дошкільному  навчальному закладі.

       У дошкільному навчальному закладі в наявності:

- медичний кабінет

- маніпуляцій на кімната, яка оснащена ліками для надання невідкладної медичної допомоги та лікарськими препаратами для щоденного використання у разі потреби

- ізолятор

- фізпроцедурний кабінет

- інгаляторій

         Приміщення використовується за медичним призначенням з метою профілактики та попередження захворюваності дітей.

        Оздоровча робота та медичне обслуговування проводиться відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів  України  від 14.05. 2002р.  № 826 «Порядок медобслуговування дітей в ДНЗ» медична сестра веде звітно- облікову документацію у порядку встановленому МОЗ України.

       Відповідно до медичної документації та згідно з медичними висновками встановлено та виявлено наступні патології при прийомі дітей до дитячого садка:

Соматична –0

Неврологічна-0

Хірургічна – 10 дітей

ЛОР патологія- 10 дітей

Хвороби серцево-судинної системи –0

Хвороби жовчо-вивідних шляхів, шлунку- 5 дітей

Хвороби кістково-мязової системи-0

Хвороби органів дихання-0

Ендокринні хвороби-0

По групам здоровя розподіл наступний:

1 група здоровя – 70 дітей

2 група здоровя –  24 дитини

3 та 4 групи відсутні

На диспансерному обліку перебуває 20 дітей , по захворюванностям:

-        Фтізіатрія- 5 дитини

-        Ендокринна система – 0

-        ШКТ – 5 дітей

-        Хірургія – 10 дітей

    Згідно із рекомендаціями лікарів на дієтичному харчуванні – 5 дітей.

    Щорічний звіт щодо захворюваності свідчить про позитивну динаміку зниження захворюваності. Професійна діяльність старшої медичної сестри Новаторової Т.О. та чітке виконання санітарно-гігієнічних вимог у закладі всіма співробітниками значно зменшили кількість інфекційних захворювань, попередження їх розповсюдження.

       Проблемою залишається небажання деяких батьків виконувати рекомендації медпрацівників тому у період сезонного підйому захворювань впроваджуються комплексні заходи з профілактики хвороб,  індивідуальні бесіди з батьками.

        Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі.

        Джерелом одержання інформації є поглиблені медогляди , співбесіди з батьками для оцінки стану здоровя дітей.

       Систематично завідувачем та старшою медичною сестрою дошкільного закладу здійснювався медико-педагогічний контроль з метою аналізу готовності функціональних систем дитячого організму до фізичних навантажень та фізичної підготовленості дітей за середніми показниками з врахуванням віку та статі дітей.

       У кожній віковій групі , за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, ведеться листок здоровя вихованців, згідно з якими проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

       Від 2012 року запроваджена програма «Я - здоровий» , яка містить систему оздоровчих лікувально-профілактичних заходів. Моніторинг щодо захворюваності свідчить про те, що спостерігається стійке зниження захворюваності, зменшення кількості випадків простудних захворювань та покращення індексу здоровя дітей. Це доводить ефективність комплексу оздоровчих та профілактичних засобів , які покладені в основу програми «Я – здоровий»

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі.

       Організація харчування здійснюється відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі». Відповідно до затвердженого меню в дитячому садку здійснюється триразове харчування. Щомісячно проводиться аналіз виконання норм харчуванн , якості продукції. Медичною сестрою щоденно проводиться зняття проби та контроль якості їжі, дотримання режиму харчування, видачі їжі, санітарно-гігієнічних норм та вимог щодо роботи харчоблоку. В належному стані знаходиться технологічне та холодильне обладнання кухні. На сьогоднішній день не вистачає із обладнання: електросковороди,  сучасної витяжної шафи, кондиціонерів. На підставі ст..30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи» безкоштовне харчування отримує 1 дитина : Чукавова Вероніка. 50% знижки за харчування отримують багатодітна родина  вихованців: Сйомщикова Марія, Богдан Дмитро.

Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ

       У ДНЗ створені необхідні умови для організації фізкультурно-оздоровчої роботи: тренажерна зала з необхідним обладнанням, басейн, кімната сухої розминки, необхідний інвентар для проведення занять з фізкультури та плавання в басейні.

      На 2016-2017 н.р. були заплановані і проведені в повному обсязі такі форми фізкультурно-оздоровчої роботи:

-        Ранкова гімнастика

-        Ходіння босоніж по «Доріжці здоров`я»

-        Дихальна гімнастика

-        Заняття з ЛФК

-        Традиційні фізкультурні заняття

-        Дні здоров`я

-        Тижні здоров`я

-        Спортивні свята та розваги

-        Заняття в басейні

-        Свято на воді (в басейні)

-        Туризм (похід до лісу)

-        Рухливі ігри під час прогулянок

-        Загартування водою (хлюп альні басейни влітку)

 

 

 

ПІДСУМОК ДОПОВІДІ

Аналіз результатів роботи НВО №136 продемонстрував нам таке:

·       навчально–виховний процес має тенденцію до позитивного розвитку;

·       у навчальному закладі є система обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу отриманих результатів адміністрація коригує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

·       заклад постійно працює над підтриманням свого позитивного іміджу;

·       значно покращилась ресурсна база: кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-технічне забезпечення;

·       методична робота і використання в ній ІКТ сприяє модернізації змісту НВП, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

·       високий рівень спортивно-масової роботи навчального закладу забезпечує неуклінний ріст кількості дітей, які за останній час покращили своє здоров’я.

Річний план роботи виконується в повному обсязі.

Однак завжди залишається ряд питань. над якими треба працювати, зміст яких треба удосконалювати. А саме:

·       підвищення якості освітніх послуг;

·       підвищення результативності  роботи з обдарованими учнями (залучення до МАН та участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах);

·       більш активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

·       покращення матеріально-технічної бази окремих кабінетів, спортивної зали, стадіону та коридорів.