Статут спілки "Багряні вітрила"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1       Спілка «Багряні вітрила» (надалі - Спілка) – є громадським, створеним на добровільних засадах, самодіяльним об’єднанням учнів та вчителів НВО № 136.

1.2       У своїй діяльності Спілка керується Конституцією України, Декларацією прав дитини, Законами України про освіту та про загальну середню освіту, чинним законодавством, Статутом НВО № 136 та Статутом Спілки «Багряні вітрила».

1.3       Спілка виступає за ліберальну ідеологію в Україні проти будь-якої монополії в дитячому русі, за співробітництво на засадах партнерства з усіма громадськими об’єднаннями, як в Україні так і за її межами.

1.4       Спілка взаємодіє з державними органами, громадськими об’єднаннями, дитячими організаціями та трудовими колективами, які дотримуються ліберальних, демократичних та гуманістичних принципів, тісно співпрацює з батьками учнів.

1.5       Спілка здійснює свою діяльність на засадах філософії дитиноцентризму.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІЛКИ

 

2.1       Головною метою діяльності Спілки є захист прав та інтересів своїх членів, об’єднання зусиль для суспільно-корисних справ, соціального становлення підлітків, розвитку наукового та творчого потенціалів підростаючого покоління.

2.2       Завдання та діяльність Спілки спрямовані на:

    згуртування учнів та вчителів з метою створення різноманітних форм, методів та програм для зміцнення взаєморозуміння та підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

    єднання учнів, вчителів, випускників та батьків у гімназійне братство для поширення за межі Спілки кращих ідей патріотизму та причетності до справ НВО № 136;

    виховання у дітей віри та поваги до себе та ровесників, поваги до старших, піклування про молодших та людей похилого віку;

    розширення почуття любові до родини, близьких, друзів, любові до свого народу та Батьківщини;

    вивчення, збереження та примноження народних традицій;

    збереження та піклування про природу рідного краю та всієї планети;

    прищеплення любові до праці та навчання;

    прагнення жити в мирі та дружбі з дітьми та дорослими всіх народів та націй.

 

 

3. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ СПІЛКИ

 

3.1       Головним органом управління Спілки є конференція, яка скликається два рази на рік. Перша конференція у вересні – установча – затверджує зміни у структурі, плануванні роботи, складі Учнівського комітету. Друга у травні – звітно-виборча – підводить підсумки роботи за рік, обирає новий склад Учнівського комітету та Голови Учкому на наступний навчальний рік.

3.2       Між конференціями діє виконавчий орган Спілки – Учнівський комітет, який об’єднує, під керівництвом Голови Учкому, Голів семи центрів (навчально-правовий, внутрішніх справ, творчої молоді, інформаційний, національно-культурного відродження, здорового способу життя, по робота з молодшими школярами) та вчителів-кураторів і організовує виконання рішень конференцій, представляє інтереси Спілки на міжнародному, державному та громадському рівнях, допомагає в організації та діяльності класного самоврядування.

3.3       Класне самоврядування є основною структурною ланкою Спілки «Багряні вітрила» і формується по аналогії з загальношкільним та вирішує питання на рівні класного осередку. Головний орган управління – класні збори, які збираються раз на чверть – керується у своїй діяльності та планування роботи рішеннями конференцій та Учнівського комітету Спілки. Виконавчий орган – актив класу разом з класним керівником – організовує втілення у життя рішення зборів.

 

4. КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ

 

4.1       У власності Спілки можуть знаходитися кошти та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Програмою та Статутом.

4.2       Спілка набуває право власності на кошти та інше майно, передане засновниками, членами Спілки або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями; а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

4.3       Члени Спілки сплачують внески, розміри яких встановлюються рішенням конференції.

4.4       Спілка може видавати свої газети та журнали, співробітничати з різними засобами масової інформації, використовувати можливості установ науки, культури та різних видавництв у своїй діяльності.

4.5       Спілка веде бухгалтерський облік та звітує про витрати на звітно-виборчій конференції.

 

 

 

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

5.1       Спілка «Багряні вітрила» має свою емблему, прапор, гімн, Статут, учнівський квиток та шкільну форму, яка затверджена конференцією. Для заохочення та відзнаки за особливі досягнення учні нагороджуються значками з символікою Спілки «Багряні вітрила». Будь-які зміни виносяться на обговорення та затвердження загальною конференцією.

5.2        Припинення діяльності Спілки може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску) на основі рішення конференції.

5.3        Кошти та інше майно Спілки не можуть перерозподілятися між її членами та використовуватися на власний розсуд, в тому числі і при ліквідації Спілки, а переходять у власність НВО № 136.