Положення про наукове товариство

 

ПОЛОЖЕННЯ

про наукове товариство ім. Кирила і Мефодія

"Навчально-виховного об’єднання №136

«класична ґімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова школа – 

дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Наукове товариство ім. Кирила і Мефодія навчально-виховного об’єднання №136 (далі – Наукове товариство) є філією основного рівня Дніпропетровського відділення Малої академії наук України з правом проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт членів Малої академії наук України.

1.2. Діяльність Наукового товариства підпорядкована навчально-виховному об’єднанню №136 через відповідні рішення головного органу самовряування – загальноґімназійної конференції.

1.3. Наукове товариство у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти в ХХІ столітті, Положенням про Малу академію наук України, Статутом комунального закладу освіти «Навчально-виховне об’єднання №136 „Класична ґімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр”» та даним Положенням.

1.4. Адреса Наукового товариства:

вул. Космонавтів, 10, м. Дніпропетровськ, Україна, 49127.

 

2. Основні завдання та функції Наукового товариства

 

2.1. Головними завданнями Наукового товариства є:

- розвиток інформаційних компетентностей, компетентностей саморозвитку, самоосвіти та продуктивної творчої діяльності ґімназистів;

- створення умов для творчого самовдосконалення ґімназистів;

- виявлення, розвиток та підтримка юних обдаровань;

- задоволення потреб дітей та підлітків у професійному та суспільному самовизначенні;

- пропаганда наукових досліджень;

- формування у ґімназистів рис і якостей вченого-дослідника через виконання науково-дослідницьких, творчих, конструкторських робіт та проектів.

2.2. Наукове товариство реалізує свої вищеокреслені завдання через:

- організацію діяльності клубів «Ерудит» (при кафедрі природничо-математичних дисциплін та інформатики), «Дебати» (при кафедрі суспільствознавчих дисциплін та географії), «Літературна вітальня» (при кафедрі слов’янської філології);

- організацію Ґімназіади (І тур предметних олімпіад – обов’язковий для кожного ґімназиста; ІІ тур предметних олімпіад – беруть участь переможці І туру; міський тур предметних олімпіад – беруть участь переможці ІІ туру; інтелектуальні конкурси, вікторини, конференції, шоу та інші заходи);

- організацію Малої ґімназіади (предметні олімпіади в початковій школі, інтелектуальні конкурси, вікторини тощо);

- проектну діяльність учнів 4-5 класів ґімназії на предметних науково-методичних кафедрах навчально-виховного об’єднання №136;

- науково-дослідницьку діяльність учнів 6-8 класів ґімназії на предметних науково-методичних кафедрах навчально-виховного об’єднання №136 та секціях Дніпропетровського відділення Малої академії наук України;

- проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України;

- організацію позаурочної предметної роботи науково-методичних кафедр навчально-виховного об’єднання №136;

- роботу вчителів-тренерів з обдарованими ґімназистами.

 

3. Структура та органи управління Наукового товариства

 

3.1. Безпосереднє керівництво Науковим товариством здійснює заступник директора навчально-виховного об’єднання №136 з науково-методичної та експериментальної роботи. Він організовує та контролює діяльність Наукового товариства за всіма напрямами і несе відповідальність за результати його діяльності.

3.2. Керівним органом Наукового товариства є науково-координаційна рада, до якої входять: голова ради (заступник директора з науково-методичної та експериментальної роботи), секретар ради (голова навчально-правового центру учнівського комітету ґімназійної організації «Багряні вітрила»), керівники предметних науково-методичних кафедр навчально-виховного об’єднання №136, керівники науково-дослідницький учнівських робіт (педагогічні працівники навчально-виховного об’єднання №136, викладачі ВНЗ та інших науково-дослідницьких установ), а також спеціально запрошені фахівці-науковці (за потреби).

3.3. Діяльність Наукового товариства за всіма напрямками здійснюється на предметних науково-методичних кафедрах навчально-виховного об’єднання №136 (кафедра базового рівня навчання, кафедра слов’янської філології, кафедра іноземних та класичних мов, кафедра суспільствознавчих дисциплін та географії, кафедра природничо-математичних дисциплін та інформатики, кафедра розвитку творчої особистості, кафедра культури здоров’я) та відділеннях Малої академії наук (фізико-математичне, техніко-технологічне, історіо-географічне, еколого-природниче, обчислювальної техніки та програмування, мистецтвознавства та філології).

 

4. Членство в Науковому товаристві

 

4.1. Кандидатами до членства в Науковому товаристві є учні 4-5 класів ґімназії навчально-виховного об’єднання №136, які виконують проектну роботу, або є активними учасниками та призерами Ґімназіади, або беруть участь в діяльності клубів „Ерудит”, „Дебати” чи „Літературна вітальня”, або займаються науково-дослідницькою діяльністю на предметних науково-методичних кафедрах.

4.2. Членами наукового товариства є всі учні 6-8 класів ґімназії, виконання науково-дослідницьких робіт та участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України для яких є обов’язковою умовою навчання в ґімназії навчально-виховного об’єднання №136.

4.3. Почесними членами Наукового товариства є учні, які посіли призові місця у ІІ (обласному) або ІІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України.

 

5. Умови виконання науково-дослідницьких робіт та проведення

 

І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України на базі Наукового товариства

5.1. Виконання науково-дослідницької роботи.

5.1.1. Виконання творчої роботи будь-якого виду (інформаційно-реферативна, проблемно-реферативна, експериментальна, натуралістична, описова, дослідницька, науково-дослідницька, конструкторська тощо) є обов’язковим для учнів 6-8 класів ґімназії та здійснюється за циклограмою, що затверджується науково-координаційною радою Наукового товариства (додаток 1).

5.1.2. Ґімназист має право самостійно обирати тему дослідження та керівника роботи з будь-якої предметної науково-методичної кафедри навчально-виховного об’єднання №136 чи Дніпропетровського відділення Малої академії наук України.

5.1.3. Керівник роботи повинен допомагати ґімназисту у точному визначенні теми, постановці завдань, формуванні положень дослідження та захисту роботи, виконанні дослідів та експериментів, підборі інформаційних джерел, повинен підготувати захист роботи з комп’ютерною підтримкою, надати відповідні рекомендації щодо оформлення роботи та створення комп’ютерної підтримки.

5.1.4. Керівник науково-дослідницької роботи повинен скласти план індивідуальних консультацій з учнем, в якому відбиті основні етапи роботи та терміни їх виконання, постійно контролювати стан виконання роботи. План індивідуальної роботи та результати кожного етапу фіксуються учнем спільно з керівником у щоденнику виконання науково-дослідницької роботи (додаток 2), який додається до роботи при захисті.

5.1.5. Науково-дослідницька робота повинна мати наступну структуру: титульний аркуш (додаток 4), зміст, перелік умовних позначень (при необхідності), вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки (при необхідності). Робота оформлюється згідно з вимогами до оформлення науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України (додаток 3).

5.2. Проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Наукового товариства.

5.2.1. Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт проводиться науково-координаційною радою Наукового товариства упродовж грудня поточного року. У конкурсі беруть участь випускники ґімназії обов’язково, учні 5 класів за власним бажанням при умові виконання творчої роботи за нормами, зазначеними в даному Положенні.

5.2.2. Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт складається з двох частин: попереднього (заочного) конкурсу робіт та, власне, захисту робіт з комп’ютерною підтримкою. Заочний конкурс робіт проводиться упродовж листопада поточного року рецензентами, які додають до роботи рецензію та відомість з оцінками відповідно до прийнятих науково-координаційною радою критеріїв (додаток 5). Захист робіт з комп’ютерною підтримкою проводиться у грудні поточного року науково-координаційною радою Наукового товариства за окремоскладеним графіком. Оцінювання науково-дослідницьких робіт здійснюється за 12-бальною системою та прийнятою моделлю оцінювання (додаток 6). Науково-координаційною радою ведеться протокол конкурсу-захисту робіт (додаток 7). Оцінки заносяться до протоколу та оголошуються кожному учаснику конкурсу-захисту.

5.2.3. Тема науково-дослідницької роботи та отримана оцінка (за 12-бальною системою) заносяться до атестату про повну загальну середню освіту випускникам ґімназії.

5.3. Визначення та нагородження переможців конкурсу-захисту.

5.3.1. Переможці визначаються за сумою балів, одержаних в усіх розділах конкурсу-захисту.

5.3.2. Учні, які отримали 9 балів за науково-дослідницьку роботу, посідають ІІІ місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України та нагороджуються грамотою ІІІ ступеня Наукового товариства.

5.3.3. Учні, які отримали 10 балів за науково-дослідницьку роботу, посідають ІІ місце у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України, нагороджуються грамотою ІІ ступеня Наукового товариства, роботи рекомендуються до участі в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту через заявки, що надсилаються до 5 лютого поточного року у відповідні секції Дніпропетровського відділення Малої академії наук України (додаток 8).

5.3.4. Переможці ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України отримують 11-12 балів за роботу, нагороджуються грамотою І ступеня Наукового товариства, одержують звання почесного члена наукового товариства, беруть участь у ІІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу-захисті науково-дослідницьких робіт.

5.3.5. Переможці міського туру предметних олімпіад нагороджуються грамотою ІІІ ступеня Наукового товариства.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Питання, які не знайшли відображення у цьому Положенні, регулюються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом навчально-виховного об’єднання №136, рішеннями загальноґімназійної конференції та ради ґімназії, іншими законодавчими актами України.

6.2. Днем народження Наукового товариства ім. Кирила і Мефодія навчально-виховного об’єднання №136 є 24 травня 2005 року – День слов’янської писемності.

6.3. Видані грамоти Наукового товариства фіксуються в журналі реєстрації грамот та нагород із зазначенням реєстраційного номера, прізвища, ім’я, по батькові нагородженого, причини відзначення, теми науково-дослідницької роботи та керівника роботи, інші відомості.