Методична робота

Звіт

про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою

«Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури педагога Школи майбутнього»

на базі навчально-виховного об'єднання № 136

«Класична гімназія імені Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр»

за 2016 - 2017 роки
 

Відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 року за № 428/6716 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 року № 1054, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2009 року за № 1217/17233) та наказу Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 646 на базі навчально-виховного об’єднання №136 проводиться дослідно-експериментальна робота за темою «Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури педагога Школи майбутнього».

З метою теоретичного обґрунтування та практичного упровадження організаційно-педагогічних умов формування професійної культури педагога Школи майбутнього як необхідного чинника його інноваційного розвитку визначено наступні завдання І (організаційно-підготовчого) етапу експериментальної діяльності:

проаналізувати нормативно-правові документи з проблеми дослідження;

вивчити стан розробленості проблеми формування професійної культури педагога в теорії;

узагальнити кращий педагогічний досвід з проблеми формування професійної культури педагога;

розробити нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи (локальні нормативно-правові документи на рівні закладу освіти);

сформувати тимчасові творчі групи педагогів за темою дослідно-експериментальної роботи;

організувати інформаційно-методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

вивчити стан готовності педагогічного колективу до дослідно-експериментальної роботи;

налагодити співпрацю та підписати угоди про співробітництво з інститутами післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями;

підбити підсумки І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи.

З метою створення бази нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи підготовлено ряд документів: наказ міського відділу освіти (від 30.06.2016р. №742), накази навчально-виховного об’єднання №136; до річного плану роботи навчального закладу внесено заходи, що стосуються дослідно-експериментальної роботи на 2016-2017н.р.: педагогічні ради, науково-методичні та науково-практичні семінари, внесено певні зміни у посадові інструкції про функціональні обов’язки адміністрації та членів педагогічного колективу, педагогічною радою (Протокол № 1 від 30.08.16р.), затверджено положення про методичну кафедру навчально-виховного об’єднання №136, здійснено розподіл учителів за кафедрами: базового рівня навчання, слов’янської філології, культури здоров’я та розвитку творчих здібностей, природничих дисциплін, математики та інформатики, іноземних, класичних мов, історії та європейської інтеграції України.

На базі навчально-виховного об’єднання №136 відкрито школу-кафедру комунального вищого навчального закладу Дніпровського інституту післядипломної педагогічної освіти. З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників навчального закладу та проведення науково-методичних консультацій з проблеми експериментальної діяльності заплановано серію науково-методичних консультацій, тренінгів, курсів, семінарів. Реалізуючи власні плани формування професійної культури педагога та завдання гімназійного наукового товариства ім. Кирила та Мефодія продовжено співпрацю з вищими навчальними закладами м. Дніпра: Дніпровським університетом ім. О. Гончара, Національним Гірничим університетом, Придніпровською академією будівництва та архітектури, Дніпровським університетом ім. А. Нобеля, Малою академією наук України.

Відповідно до програми І (організаційно-підготовчого) етапу до участі в дослідно-експериментальній роботі залучено всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечено інформаційну підтримку проведення експерименту на сайті школи, сторінці школи у Фейсбук, узгоджено діяльність кабінетів соціального педагога та психологів, організовано діяльність соціокультурного медіацентру.

Реалізуючи завдання дослідно-експериментальної роботи, створено Е- банк джерел нормативно-правового, теоретико-методичного і прикладного змісту. На засіданнях методичних кафедр здійснено докладне опрацювання документів, в яких визначається стратегія розвитку освіти України та регулюється інноваційно-освітнє проектування галузі, а саме: закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепцією розвитку інноваційного навчального закладу, Концепцію Нової української школи, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, Наказ Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації від 16.06.2014 № 404/0/212-14 «Про експериментальне впровадження проекту «Електронна атестація педагогічних працівників».

Педагогами навчального закладу опрацьовано такі нормативно-правові акти та психолого-педагогічні джерела: щодо загальних питань організації дослідно-експериментальної роботи та педагогічної інноватики: Бех І. Готовність педагога до інноваційної діяльності (Бех І. Д. Готовність педагога до інноваційної діяльності / І. Д. Бех // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2003. – № 13. – С. 3–8; Організатору інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі : методичний порадник / авт.-упоряд.: І. Н. Євтушенко, Ю. І. Завалевський, С. В. Кириленко, О. І. Кіян, К. В. Таранік-Ткачук. – К. – Чернівці : Букрек, 2014. – 420 с.); Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху. Інформаційно-методичний збірник /Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава: ПОІППО, 2006. –124 с.;       Ващенко Л. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону. – К., “Тираж”,  2005. – 380 с.

Проаналізовано погляди науковців щодо питань теорії і методології організаційно-педагогічних умов: Щекатунова Г. «Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»; Хіміч П., Амброзяк Т. «Організаційно-педагогічні умови роботи з обдарованими дітьми; Буртовий С. Організаційно-педагогічні умови ефективного формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання.

Глибокому теоретико-методологічному усвідомленню проблеми формування професійної культури педагога Школи майбутнього й винайденню шляхів її розв’язання на практичному рівні присвячені праці:

Беха І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності; Кришеня І.В. Формування професійної культури майбутніх учителів початкової школи; Педагогічна культура: сутність поняття. Реферат; Околовича О. Професійна культура вчителя через призму теорій Василя Сухомлинського; Завалевського Ю.І. Управління процесом професійного зростання вчителя; Тарасенка Г. Виховний потенціал учителя в контексті його професійної культури; Попенка О. Професійна культура вчителя як інтеграційна якість особистості педагога – професіонала; Іванової Т. В. Професійна культура майбутнього вчителя; Коваленка Л. Психологічний зміст професійної культури педагога; Юрчука О. Сучасні психолого-педагогічні вимоги до професійної діяльності вихователів ДНЗ.

Опрацьовано джерела щодо уточнення поняттєво-категоріального апарату дослідження: Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.; Енциклопедія освіти / Акад. пед наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. – К.; Юрінком Інтер, 2008. – 1040; Піча В.М. Соціологія. Короткий навчальний словник: терміни і поняття. – К.: Магнолія, 2009. – 340 с.; Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Основа, 2009. – 176 с.

Проаналізовано напрацювання освітян щодо питань, дотичних до проблеми дослідження, а саме: Щекатунова Г. «Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу», Тарасенко Г. «Виховний потенціал учителя в контексті його професійної культури»; Коваленко Л.А. «Професійна культура вчителя як інтеграційна якість особистості»; Кришень І. В. Формування професійної культури майбутніх учителів початкової школи; Тарасенко Т.В. Формування професійної культури майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі вивчення фахових дисциплін».

На основі аналізу ідей згаданих дослідників, теоретичних положень вказаних наукових праць і досвіду освітян, аспекти яких важливі для проблеми експерименту, обґрунтовано базові поняття для подальшого дослідження та розширення поняттєво-категоріального апарату.

У зв’язку з цим визначено поняття інноваційний розвиток загальноосвітнього навчального закладу як  цілеспрямований і незворотний процес, який забезпечує якісні зміни, перехід загальноосвітнього навчального закладу до нового якісного стану. Передумовою і змістом цих змін виступають інновації та нововведення, що забезпечують оптимальний і сталий розвиток загальноосвітнього навчального закладу.

Враховуючи реформування Нової української школи, професійна культура вчителя та і сама постать вчителя школи стала предметом спеціального педагогічного дослідження. Таким чином, визначено організаційно-педагогічні умови формування професійної культури педагога Школи майбутнього як систему взаємопов’язаних та взаємозумовлених факторів, які забезпечують цілісний процес формування професійної культури педагогів Школи майбутнього в системі освіти. Організаційно-педагогічними умовами, які забезпечуватимуть формування професійної культури педагога  навчального закладу визначено: перша умова – концептуалізація організаційно-педагогічних засад формування професійної культури педагога; друга – технологізація процесу формування професійної культури педагога; третя – самореалізація педагога як суб’єкта формування інноваційного середовища в закладі освіти.

Єдиного підходу до визначення категорії «професійна культура педагога» вченими не запропоновано. На основі аналізу наукових джерел ми пропонуємо наступне визначення цього поняття: «професійна культура педагога Школи майбутнього - інтеграція духовних, інтелектуальних та професійних педагогічних якостей, які визначають світоглядні орієнтири, ціннісні установки, концепцію життєвих прагнень і позицій педагога».

Вивчивши та проаналізувавши вищезазначені актуальні наукові джерела інформації, дисертаційні дослідження, проведено засідання методичних кафедр навчально-виховного об’єднання №136 з питань забезпечення наступності у дослідно-експериментальній роботі педагогічного колективу «Від створення моделі Школи культури здоров'я – Школи майбутнього до формування професійної культури педагога Школи майбутнього», складено плани роботи кафедр на організаційно-підготовчий етап експерименту, учителями та педагогами загальноосвітнього навчального закладу визначено теми самоосвіти та складено власні плани формування професійної культури педагога Школи майбутнього.

На засіданні педагогічної ради «Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури педагога Школи майбутнього» (Протокол №1 від 30.08.16 р.) спрямовано експериментальну діяльність адміністрації, керівників кафедр, педагогів закладу на вирішення завдань організаційно-підготовчого етапу експерименту. Діяльність адміністрації та керівників  предметних кафедр спрямовано на надання науково-методичних консультацій з проблеми експериментальної діяльності; аналітичного контролю щодо вивчення питання дотримання вчителями науково-педагогічних принципів  дослідно–експериментальної роботи; посилення контролю щодо розвитку спільної партнерської науково-дослідницької діяльності учнів та  вчителів.

Діяльність психологічної та методичної служби навчального закладу вирішено спрямувати на здійснення психолого-педагогічного діагностування готовності педагогів до дослідно-експериментальної діяльності; систематичне консультування  вчителів з питань організації науково-дослідницької діяльності учнів; організацію та проведення науково-практичного семінару щодо сприяння удосконалення навичок самоосвітньої  діяльності як складової професійного зростання педагога в умовах експериментальної роботи. Особливу роль в реалізації завдань експериментальної діяльності покладено на учителів-предметників, а саме на  постійне здійснення  ними моніторингових досліджень щодо використання доцільних інноваційних форм роботи  з учнями на навчальних заняттях, які сприятимуть гармонійному розвитку особистості, підвищенню рівня компетентнісних якостей; цілеспрямоване використання форм і методів, педагогічних технологій відповідно до специфіки предмета, індивідуальних особливостей учнів; розвиток мотиваційної навчальної діяльності, умінь та навичок учнів до самоосвіти і пошуку необхідної інформації.

Передумовою ефективної діяльності педагога Школи майбутнього, максимальної реалізації його можливостей, розкриття творчого потенціалу є готовність його до інноваційної діяльності  на особистісно-професійному рівні.

Протягом жовтня 2016 р. здійснено психолого-педагогічне діагностування готовності суб’єктів навчально-виховного процесу (дошкільного навчального закладу - підготовчого відділення – гімназії) до дослідно-експериментальної роботи. Використано Карти експертизи й оцінки рівня інноваційної культури педагогічного працівника, Тестів готовності адміністрації до інноваційного розвитку навчального закладу, професійної готовності вчителя до експериментальної роботи, діагностичні карти вивчення потреб, що визначають модель Школи майбутнього та рівень готовності до експериментальної діяльності(для учнів та батьків).

На педагогічній раді (Протокол № 5 від 24.10.16 р.) відбулося обговорення результатів діагностування. Опитано було 10 членів адміністрації, 62 педагога. Дослідження мали наступні складові (питання): «Знання предмета», «Знань основ дидактики», «Знання методики викладання», «Знання дитячої вікової психології», «Уміння визначати цілі власного плану формування професійної культури», «Знання передової педагогічної діяльності в галузі інноваційної діяльності», «Уміння передбачити результати, вивчати та оцінювати їх ефективність». Більшість респондентів оцінює свою готовність на рівні  творчого використання, умінь узагальнювати досвід з цих питань. До опитування  було залучено  також 146 учні 4-7 (8-11) класів гімназії та 173 представника батьківської громади (представники усіх класів закладу). З цією метою проведено діагностику за такими психолого-педагогічними параметрами: «Пріоритетні напрями в діяльності Школи майбутнього» (інтелектуальне навчання, комплексний підхід до системи навчання і виховання, підготовка до самостійного життя), «Оцінка рівня організації навчально-виховного процесу в навчально-виховному об’єднанні №136» (високий рівень визначають 80-87 %), «Необхідні зміни в системі гімназійного навчання»(зміни змісту освіти – 60 %). Необхідними якостями, властивими для педагога Школи майбутнього, учнями та вчителями визначено: любов до дітей, гнучкість поведінки, вимогливість. На питання «Що не влаштовує в навчально-виховному процесі» більшість респондентів визначили  обсяг домашніх завдань, кількості уроків, обладнання класних аудиторій

Отже, готовність учасників навчально-виховного процесу до інноваційної діяльності оцінюється таким чином: педагогічним колективом: високий – 50%, достатній – 50%; рівень адміністрації як команди  у вирішенні проблем сучасного управління навчальним закладом – високий – 90%, достатній – 10%; залучення до процесу упровадження інновацій педагогічного, учнівського та батьківського колективів – достатній -50%, високий – 40%; практика створення навчальних програм, виховних проектів, рекомендацій – високий -50%, достатній -40%. Педагогічною радою зазначено необхідність спрямування вчителями усіх кваліфікаційних категорій власної навчально-виховної діяльності на  пошук шляхів самовдосконалення, поповнення знань передової педагогічної практики в галузі інноваційної діяльності, знань психології та вмінь використання методів проведення педагогічних і психологічних досліджень (надання та отримання психологічної допомоги), удосконалення методичних знань щодо розвитку мотиваційної сфери учнів.

Ініційовано звернення педагогічного колективу закладу до управління освіти, депутатів, спонсорів закладу, батьківської громади із планування спільних заходів щодо осучаснення обладнання навчальних кабінетів та інших приміщень навчального закладу. Результати діагностики вказують також на необхідність заходів взаємодії психолого-педагогічної служби закладу із батьками через новітні форми просвітницької діяльності, обговорення на батьківських всеобучах. З цією метою заплановано  проведення спільних колективних творчих справ (круглих столів, зустрічей із батьками-випускниками навчального закладу, представниками різних професій, творчими особистостями та ін.)

Результати психолого-педагогічного діагностування вказують також на необхідність перегляду особистісного ставлення кожного члена педагогічного колективу до спільної діяльності, створення комфортного мікроклімату в закладі та корекції міжособистісних стосунків. Відповідно до поставлених завдань психологічною службою навчально-виховного об’єднання №136 упродовж ІІ півріччя 2017 проведено серію тренінгів щодо вирішення цих питань.   

З метою удосконалення науково-методичної роботи за планом дослідно-експериментальної діяльності педагогічною радою розглянуто тему  «Особливості організації інформаційно-методичного  забезпечення дослідно-експериментальної  роботи в інноваційному навчальному закладі». (Протокол № 6 від 30.01.17 р. Педагогічним колективом визначено шляхи її практичної реалізації насамперед: практика використання ІКТ на навчальних заняттях та контролю знань учнів, методика науково-педагогічного експерименту «Інтелект України», створення банку педагогічних ідей кожної науково-методичної кафедри; передачу досвіду самоосвітньої діяльності педагогів, використання електронної соціальної мережі для інформатизації та спілкування з батьківською громадою, створення методичного кейсу у процесі підготовки до атестації педагогічних працівників. З метою надання кваліфікованої допомоги зі створення блогів, сайтів, електронних кейсів.  

Відповідно до плану роботи навчального закладу протягом вересня 2016р.-квітня 2017 р. організовано та проведено методичну роботу з реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи, а саме, проведено: 

науково-практичний семінар (06.03.17 р.) «Особистісні цінності та професійна культура педагога Школи майбутнього». За допомогою інтерактивних форм : мозкового штурму,  психологічної вправи «діамант цінностей» для педагогів і учнів, інтерактивної презентації «Дослідження Дарела Франкена», інтерактивної гри «Що ти обереш?», роботи в творчих групах «Що я можу зробити зараз…?»  педагогами  закладу практично відпрацьовано питання вибору особистої системи цінностей та шляхів їх передачі іншим учасникам навчально-виховного процесу. За підсумками семінару методичною  та психологічною службою  розроблено рекомендації  - пам’ятки щодо формування професійної культури  педагога шляхом  власного набору ціннісних орієнтацій.

Згідно з планом роботи навчального закладу та заходами співпраці з Дніпровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти педагогічним колективом дошкільного навчального закладу вивчалося питання щодо визначення основних завдань  реалізації сучасних технологій управління в дошкільному навчальному закладі.

Для педагогів дошкільного навчального закладу викладачами інституту проведено тренінгове заняття за темою: «Лялька як персона: педагогічний підхід для соціального і психологічного розвитку дитини».

Проведений 27.03.17 р. науково-практичний семінар за темою «Самоосвітня діяльність як складова професійного зростання педагога в умовах експериментальної діяльності» продемонстрував готовність педагогів дошкільного навчального закладу до експериментальної діяльності. За допомогою інтерактивних форм учасниками семінару розкрито наступні питання: «Інтернет-технології як форми організації педагогічної діяльності вихователя», «Самоосвіта як фактор успішності вихователя», «Співпраця вихователя і батьківського комітету як  умова продуктивної діяльності педагога ДНЗ». З огляду на достатній досвід педагогів закладу ухвалено рішення про узагальнення їхнього досвіду через публікації у фахових виданнях. Доцільним визнано упровадження в практику роботи ДНЗ інтернет-технологій, які сприяють трансформації освіти та зростанню науково-педагогічного потенціалу педагогів.

З метою реалізації компетентнісного підходу у викладанні іноземних мов та власних планів формування професійної культури педагога організовано науково-практичний семінар (19.04.17 р.) «Інноваційні форми роботи вчителів НВО№136 в умовах орієнтації на європейський освітній простір». Учасниками  семінару, а саме вчителями іноземних мов закладу, запропоновано сучасні результативні форми роботи на навчальних заняттях: використання невербальних методів навчання, проектних технологій на сучасному занятті, переваги використання інтерактивної дошки, застосування скрайбінгу як сучасної форми візуалізації  навчального матеріалу, інтегровані заняття як засіб формування ключових компетентностей, мовне портфоліо як засіб самооцінювання рівня знань учнів. За результатом семінару розроблено  рекомендації щодо створення інформаційно-методичної бази кафедри з практичного володіння сучасними педагогічними формами роботи на навчальних заняттях.  Особливу увагу приділено співпраці з науковцями МАН та Дніпровського національного університету ім. О. Гончара  щодо удосконаленню формування мовних компетенцій  учнів засобами написання науково-дослідницьких робіт, проектної діяльності, методичних публікацій вчителів.

З огляду на проблему експериментальної діяльності, здійснюючи пошук нових форм реалізації освітніх завдань, навчально-виховне об’єднання №136 як заклад з розвитку творчої обдарованості подовжує упровадження науково-педагогічного експерименту «Інтелект України» в школі ІІ ступеня.

Звіт про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу експерименту заслухано та обговорено на засіданні педагогічної ради навчально-виховного об’єднання №136 15 травня 2017 року.

На II (концептуально-діагностичному) етапі дослідно-експериментальної діяльності (червень 2017 – червень 2018 роки) заплановано:

теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування професійної культури педагога;

розробити механізм практичної реалізації організаційно-педагогічних умов, а саме:

концепція формування професійної культури педагога;

технологія формування професійної культури педагога;

модель інноваційного середовища як чинник формування професійної культури педагога;

уточнити зміст, структуру понять «професійна культура педагога», «формування професійної культури педагога»;

розробити та науково обґрунтувати критерії, показники, рівні сформованості професійної культури педагога та дібрати відповідний інструментарій;

провести діагностування сформованості професійної культури педагога;

підбити підсумки ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.Організація методичної роботи
навчально-виховного об'єднання №136
на 2013-2014 н.р.
 

                                            
         
 Згідно з Наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 19.08.2013р. №642/0/212-13 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і обласних етапів турнірів з навчальних дисциплін у 2013-2014н.р.», відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт в МАН, згідно з річним планом роботи навчально- виховного об′єднання №136 на предметних науково-методичних кафедрах упродовж 21-26 жовтня були проведені І тур олімпіад з навчальних предметів. В  шкільному турі олімпіад брали участь 94 учні 1-7кл.гімназії. Деякі з них брали участь в олімпіадах з різних предметів.) Результати проведення олімпіад.

 

                                             Підсумки Гімназіади – 2013-2014н.р.

 

№з/п

Клас

ПІБ учня

Місце

на олімп.

Навчальні предмети

Учителі-тренери

1

1-Б

Вівташ Владислава

І

Укр. мова та л-ра

О.М.Меєрович

2

1-В

Горностаєв Павло

ІІ

Укр. мова та л-ра

О.В.Базавляк

3

1-Г

Сайко Ксенія

ІІІ

Укр. мова та л-ра

О.В.Базавляк

4

1-Б

Прохорова Анастасія

І

Образ. мист.

Т.М.Гоор

5

1-В

Ляхова Діана

І

Образ. мист

Т.М.Гоор

6.

1-Г

Макаров Денис

І

ІІІ

Математика

Англійська мова

Н.В.Гнатюк

М.С.Кирилюк

7

1-Г

Коротенко Тимур

І

Англійська мова

М.С.Кирилюк

8

1-Б

Живага Антон

ІІ

ІІ

Математика

природознавство

Н.В.Гнатюк

Л.А.Ніколайчук

9

1-Б

Переймивовк Руслан

ІІ

математика

Н.В.Гнатюк

10

1-Б

Сергієнко Данило

 

ІІІ

ІІІ

Математика

Природознавство

Н.В.Гнатюк

Л.А.Ніколайчук

11

1-Б

Романець Валерія

І

Природознавство

Л.А.Ніколайчук

12

1-Б

Гросова Катерина

ІІІ

Природознавство

Л.А.Ніколайчук

13

1-В

Єрмоленко Данил

ІІ

Англ. мова

 

М.С.Кирилюк

14

2-Б

Сириця Валентина

І

І

ІІ

історія

Образ. мист.

географія

Є.Є.Щурова

Т.М.Гоор

Т.С.Ярмоленко

15

2-Б

Зіненко Анна

І

ІІІ

Укр. мова та л-ра

історія

О.В.Базавляк

Є.Є.Щурова

 

16

2-Б

Рябцева Катерина

ІІІ

ІІ

Англ. мова

Укр. мова та л-ра

В.В.Кирилюк

О.В.Базавляк

17

2-А

Дубинка Семен

ІІ

Географія

Т.С.Ярмоленко

18

2-А

Харитонова Вероніка

І

ІІІ

математика

Укр. мова та л-ра

Н.В.Гнатюк

І.А.Чохелі

19

2-В

Мерінцова Анна

ІІ

ІІІ

Англ.мова

Укр. мова та л-ра

В.В.Кирилюк

О.В.Базавляк

20

2-В

Калитюк Олексій

І

Англ. мова

В.В.Кирилюк

 

 

2-В

Безбородько Юлія

ІІІ

ІІ

Історія

географія

Є.Є.Щурова

Т.С.Ярмоленко

21

2-В

Юртєєв Артем

ІІІ

Англ. мова

В.В.Кирилюк

 

22

2-В

Ковальчук Марина

ІІІ

Англ. мова

В.В.Кирилюк

 

23

2-Б

Бондар Кирило

ІІ

Математика

Т.В.Лисицина

24

2-А

Федоренко Єлизавета

ІІІ

Математика

Н.В.Гнатюк

25

2-В

Ярмоленко Денис

І

Природознавство

Л.А.Ніколайчук

26

2-В

Корнієнко Іван

ІІ

Природознавство

Л.А.Ніколайчук

27

2-В

Репешко Артем

ІІІ

Природознавство

Л.А.Ніколайчук                                                               

28

3-Б

Білик Ангеліна Вікторівна

ІІІ

Математика

В.О.Федорцова

29

3-А

Пікалова Владислава

І

І

ІІІ

ІІ

Географія

Хімія

біологія

Англійська мова

Т.С.Ярмоленко

Л.А.Ніколайчук

Н.С.Дубініна

В.Б.Письменний

30

3-Б

Старикова Анастасія

І

І

Географія

Укр. мова та л-ра

Т.С.Ярмоленко

І.А.Чохелі

31

3-А

Брус Дар'я

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

Географія

Хімія

Біологія

Англійська мова

Т.С.Ярмоленко

Л.А.Ніколайчук

Л.А.Ніколайчук

В.Б.Письменний

32

3-Б

Шапкін Владислав

 

ІІ

ІІ

Біологія

історія

Л.А.Ніколайчук

Є.Є.Щурова

 

33

3-А

Натарова Марія

 

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Хімія

Біологія

Англійська мова

Л.А.Ніколайчук

Л.А.Ніколайчук

В.Б.Письменний

34

3-А

Панасюк Любов

 

І

І

ІІІ

Біологія

Англійська мова

історія

Л.А.Ніколайчук

В.Б.Письменний -------

Є.Є.Щурова

35

3-А

Лашко Михайло

І

історія

Є.Є.Щурова

36

3-Б

Підвисоцька Анастасія

І

Образ.мист

Т.М.Гоор

37

4-Б

Мурашов Марк

ІІІ

ІІІ

ІІ

ІІ

ІІ

Комп.технолог.

Хімія

Анлійська мова

Укр.мова та  л-ра

Рос.мова, світ.л-ра

Т.А.Покотило

Г.І.Горяїнова

В.В.Кирилюк

О.М.Меєрович

О.С.Горожанкіна

38

4-Б

Павловський Євген

 

ІІ

І

І

Комп.технолог

Хімія

Математика

Т.А.Покотило

Г.І.Горяїнова

Т.Л.Яценко

39

4-Б

Зубанова Каріна

І

Образ.мист

Т.М.Гоор

40

4-Б

Єсіпова Надія

І

ІІ

Біологія

історія

Н.С.Дубініна

Є.Є.Щурова

41

4-А

Драгунов Ілля

 

ІІ

І

ІІ

І

Біологія

   Фізика 

історія 

географія                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Н.С.Дубініна

В.В.Горбатко

Є.Є.Щурова

Т.С.Ярмоленко

42

4-Б

Кутало Евеліна

ІІІ

І

І

І

Біологія

Укр. література

Історія

Рос.мова, світ.л-ра

Н.С.Дубініна

О.М.Меєрович

Є.Є.Щурова

О.С.Горожанкіна

43

4-Б

Міро Марія

ІІ

Рос.мова, світ.л-ра

О.С.Горожанкіна

44

4-Б

Щурова Маргарита

ІІІ

Біологія

Н.С.Дубініна

45

4-А

Нор Владислав

І

Трудове навч.

Є.М.Казакевич

46

4-А

Демченко Михайло

І

ІІ

Трудове навч.

фізика

Є.М.Казакевич

В.В.Горбатко

47

4-А

Макуха Дмитро

 

Трудове навч.

Є.М.Казакевич

48

4-А

Гуцалюк Олег

 

Трудове навч.

Є.М.Казакевич

49

4-Б

Переверзєв Денис

ІІ

Хімія

Г.І.Горяїнова

50

4-Б

Фесак Поліна

І

Німецька мова

Н.М.Павловська

51

4-А

Алєксєєв Микола

ІІ

Фізика

В.В.Горбатко

52

4-А

Щавелєва Юлія

ІІІ

ІІІ

Математика

Рос.мова, світ.л-ра

Т.Л.Яценко

О.М.Бондар

53

4-Б

Войцеховський Валентин

ІІІ

Фізика

В.В.Горбатко

54

4-Б

Клочко Андрій

І

Англійська мова

В.В.Кирилюк

55

4-Б

Головатюк Валерія

ІІІ

ІІІ

ІІ

І

Англійська мова

Історія

Математика

Російська мова,світова л-ра

В.В.Кирилюк

Є.Є.Щурова

Т.Л.Яценко

О.С.горожанкіна

56

4-Б

Іванець Кирило

ІІІ

Англійська мова

В.В.Кирилюк

57

4-А

Вовченко Кристина

І

Німецька мова

Н.М.Павловська

58

5-Б

Бикова Вероніка

І

І

Німецька мова

Укр..мова,л-ра

Н.М.Павловська

О.М.Меєрович

59

5-Б

Бондар Анастасія

ІІІ

ІІІ

Історія

біологія

Є.Є.Щурова

Н.С.Дубініна

60

5-Б

Репрінцев Ілля

І

І

Історія

географія

Є.Є.Щурова

Т.С.Ярмрленко

61

5-Б

Анатайчук Валерія

І

ІІ

І

Рос.мова,світ. л-ра

Хімія

історія

О.М.Бондар

Л.А.Ніколайчук

Т.О.Кулешова

62

5-Б

Сипало Артем

ІІ

ІІ

Історія

біологія

Є.Є.Щурова

Н.С.Дубініна

63

5-А

Білокрилова Олена

І

ІІІ

ІІІ

ІІ

ІІІ

ІІІ

Німецька мова

Історія

Математика

Укр..мова,л-ра

Фізика

біологія

Мединська Т.О.

Є.Є.Щурова

Н.В.Гнатюк

О.М.Меєрович

В.В.Горбатко

Н.С.Дубініна

64

5-А

Дяченко Ігор

І

ІІ

ІІ

Математика

Фізика

історія

Н.В.Гнатюк

В.В.Горбатко

Т.О.Кулешова

65

5-А

Фоменко Михало

ІІІ

історія

Т.О.Кулешова

66

5-А

Косормигін Олександр

ІІ

біологія

Н.С.Дубініна

67

5-А

Чекунова Анастасія

ІІІ

історія

Т.О.Кулешова

68

5-А

Веліт Микита

І

Англійська мова

Л.В.Трембач

69

5-А

Горб Ярослава

ІІІ

біологія

Н.С.Дубініна

70

5-Б

Храпак Богдан

ІІ

І

І

Математика

Фізика

хімія

Т.А.Покотило

В.В.Горбатко

Л.А.Ніколайчук

71

5-Б

Марусова Валерія

ІІІ

Укр..мова,л-ра

О.М.Меєрович

72

5-А

Козачок Марія

І

Англійська мова

Л.В.Трембач

73

5-А

Савченко Антон

І

біолоія

Н.С.Дубініна

74

6-А

Патратій Аліна

І

І

Укр..мова,л-ра

історія

О.М.Меєрович

Т.О.Кулешова

75

6-А

Вельма Анастасія

ІІ

ІІІ

Укр..мова,л-ра

історія

О.М.Меєрович

Т.О.Кулешова

76

6-Б

Каїра Дмитро

ІІ

математика

Т.Л.Яценко

77

6-Б

Рудько Надія

І

хімія

Л.А.Ніколайчук

78

6-Б

Лещенко Артем

ІІ

ІІІ

Хімія

біологія

Л.А.Ніколайчук

Н.С.Дубініна

79

6-Б

Погудіна Катерина

ІІІ

І

І

Математика

Рос.мова,світ. л-ра

фізика

Т.Л.Яценко

О.М.Бондар

В.В.Горбатко

80

6-Б

Любич Луїза

ІІ

біологія

Н.С.Дубініна

81

6-Б

Таначова Юлія

ІІ

Англійська мова

Л.В.Трембач

82

6-Б

Яременко Ольга

ІІІ

ІІ

Фізика

Креслення

В.В.Горбатко

Т.М.Галінкіна

83

6-Б

Оберемок Тетяна

ІІ

ІІ

І

Фізика

Історія

креслення

В.В.Горбатко

Т.О.Кулешова

Т.М.Галінкіна

84

6-Б

Савченко Дар’я

ІІІ

ІІІ

І

ІІІ

Укр..мова,л-ра

Історія

Біологія

креслення

О.М.Меєрович

Т.О.Кулешова

Н.С.Дубініна

Т.М.Галінкіна

 

85

7-А

Синюков Іван

І

ІІІ

ІІІ

Англійська мова

Хімія

креслення

Л.М.Письменна

Л.А.Ніколайчук

Т.М.Галінкіна

86

7-А

Даценко Максим

ІІ

І

ІІ

ІІ

Математика

фізика

хімія

біологія

Т.Л.Яценко

В.В.Горбатко

Л.А.Ніколайчук

Н.С.Дубініна

87

7-А

Козлова Дар'я

І

ІІІ

І

І

Рос.мова,світ. л-ра

Укр..мова,л-ра

Хімія

біологія

О.М.Бондар

О.М.Меєрович

Л.А.Ніколайчук

Н.С.Дубініна

88

7-А

Сасова Анжеліка

І

Укр..мова,л-ра

О.М.Меєрович

89

7-А

Шишко Анастасія

ІІ

Укр..мова,л-ра

О.М.Меєрович

90

7-А

Герасименко Роман

ІІІ

ІІ

І

Математика

Фізика

Креслення

 

Т.Л.Яценко

В.В.Горбатко

Т.М.Галінкіна

 

91

7-А

Ніколаєнко Марина

ІІ

Креслення

 

Т.М.Галінкіна

 

92

7-А

Мамонова Юлія

ІІІ

Англійська мова

Л.В.Трембач

93

7-А

Асанова Олена

ІІ

Англійська мова

Л.В.Трембач

94

7-А

Мулярчук Максим

ІІІ

ІІІ

Хімія

біологія

Л.А.Ніколайчук

Н.С.Дубініна

 

 

 

Аналізуючи участь і результативність учнівНВО№136 в шкільному турі, потрібно звернути увагу  на учнів, які посіли від  3-х призових місць на олімпіадах для подальшої індивідуальної роботи з ними :

Пікалова Владислава (3-Акл.), Брус Дар'я(3-Б), Панасюк Любов (3-Б), Мурашов Марк

(4-Бкл), Драгунов Ілля (4-Акл.), Кутало Евеліна (4-Бкл), Головатюк Валерія(4-Бкл.), Білокрилова Олена (5-Акл.), Дяченко Ігор(5-Акл), Храпак Богдан(5-Б), Патратій Аліна(6-Акл), Погудіна Катерина (6-Бкл.), Оберемок Тетяна(6-Бкл), Савченко Дар’я(6-Бкл.) та ін.

.

     До участі в міському турі олімпіад було направлено 43 учні.

Призові місця в міському турі посіли :Дяченко Ігор(5-Акл) -ІІ місце з математики, Баранова Діана – ІІ місце з образотворчого мистецтва.

 

    Упродовж  9-11грудня відбувся конкурс –захист науково- дослідницьких робіт учнів

7-Акл.

Результати наступні:

 

№з/п

Клас

ПІБ учня, ПІБ керівника

Тема науково-дослідницької роботи

Оцінка

1

7-А

Абрамова

 Дар′я Василівна

(кер.Т.І.Шаршакова)

Вплив темпераменту на поведінку особистості в конфліктній ситуації

9

 

2

7-А

Акімова

Анастасія Вячеславівна

(кер.Н.С.Дубініна)

Взаємозвязок способу життя з функціонуванням серцево-судинної системи людини

9/10

 

 

3

7-А

Асанова

 Олена Сергіївна

(кер.В.Б.Письменний)

Ellis Island як ворота у Новий світ

10

4

7-А

Блудов

 Максим Дмитрович

(кер.К.І.Стойко)

Геологічна історія Кримських гір

8

5

7-А

Велика

 Ілона Григорівна

(кер.О.В.Алмазова)

Особливості архітектури боронних

 споруд Галичини, Волині і Західного Поділля в литовсько-польську добу

8

 

6

7-А

Вербицька

 Катерина Михайлівна

(кер.Т.А.Покотило)

Створення відеоролика засобами

 Pinnacle Studio

10

 

7

7-А

Герасименко

Роман Костянтинович

(В.В.Курінний)

Блок системи дистанційного керування

10/11

8

7-А

Даценко

Максим Дмитрович

(кер.В.В.Горбатко)

Властивості рівнянь Дитерічі

9/10

9

7-А

Дерець Сергій Станіславович

Є.Є.Щурова)

Бенджамін Франклін: світогляд,

суспільна та наукова діяльність

9

 

10

7-А

Козлова Дар′я Михайлівна

(Л.В.Трембач)

Варіативність англійських діалектів

10

11

7-А

Короткова Ольга Романівна

(Ю.В.Панова)

Характерні особливості жанру-притчі

в повісті-притчі «Чайка Джонатан Лівінгстон»

8

 

 

12

7-А

Кравець Роман Віталійович

(В.Б.Письменний)

Семантико-стильова диференціація

 суто запозичених слів в українській літературній мові

 

9

 

13

7-А

Маланич Анастасія Сергіївна

Сучасна хімічна номенклатура

 простих і складних органічних

сполук

 

8

 

14

7-А

Мамонова Юлія Геннадіївна

(кер.Т.О.Кулешова)

Жорстокість в сім′ях, в ЗМІ і вплив її

 на психіку і поведінку дітей.

10

 

15

7-А

Мануїлова Тетяна Анатоліївна

(кер.Т.Л.Яценко)

Вибрані питання елементарної

 алгебри

8

 

16

7-А

Мулярчук Максим Васильович

Інформаційні технології і кримінал в них)

9

17

7-А

Нікініна Тетяна Володимирівна

(кер.І.А.Чохелі)

До Джерел словянської писемності.Літературний переклад видання Антонія-Емілія Тахіаоса «Святі Кирило та Мефодій, просвітителі слов′ян)

10

18

7-А

Ніколаєнко

 Марина Владиславівна

(кер.В.Б.Письменний)

Ellis Island як ворота у Новий світ

10

19

7-А

Приходько

 Ольга Сергіївна

(кер.Т.С.Ярмоленко)

Динаміка розвитку держав-карликів

8

20

7-А

Рубаненко

 Яна Костянтинівна

(кер.О.М.Бондар)

Поетичні метафори та порівняння збірки Дмитра Павличка «Таємниці твого обличчя»

9

21

7-А

Сасова

Анжеліка Владиславівна

(кер.О.М.Меєрович)

Єдність християнських і поганських мотивів у поезії Богдана-Ігоря Антонича

9/10

22

7-А

Синюков

Іван Віталійович

(кер.Л.В.Трембач)

Сленг у сучасній англійській мові

9

2324

7-А

Сорокопуд

Катерина Сергіївна

(кер.Є.Є.Щурова)

Жінка в Аравії, її статус у сім′ї та суспільстві

8

 

7-А

Шишко

Анастасія Олександрівна

(кер.О.М.Меєрович)

Дивосвіт поезії Ірини Жиленко

10/11

           

 

 

 

 На 8 бал.  – 7 учнів – 29%

       9бал. -   9 учнів - 38%

      10 бал. – 8 учнів – 33%

До захисту в  ДВ МАН рекомендовані роботи учнів:

1.      Акімова Анастасія В′ячеславівна (кер.Н.С.Дубініна)

2.      Герасименко Роман Костянтинович (В.В.Курінний)

3.      Даценко Максим Дмитрович (кер.В.В.Горбатко)

4.      Козлова Дар′я Михайлівна (Л.В.Трембач)

5.       Сасова Анжеліка Владиславівна(кер.О.М.Меєрович)

6.      ШишкоАнастасія Олександрівна(кер.О.М.Меєрович)

 

На підставі вищезазначеного

                                                    НАКАЗУЮ:

1.Відмітити  керівників науково-дослідницьких робіт за ретельну роботу з учнями.

 

2.Вчителям- керівникам науково- дослідницьких робіт: В.В.Горбатку, В.В.Курінному, Л.В.Трембач, О.М.Меєровичу  підготувати  документи і роботи згідно з вимогами МАН. До 25.01.14р.. Здати їх до конкурсної комісії  30.01.2014р.

3.Заступникам  директора О.С.Горожанкіній та К.І.Стойку разом з учнівським комітетом НВО№136 організувати нагородження учнів – переможців шкільного і міського турів предметних олімпіад.

4.Керівникам предметних кафедр:

4.1.на засіданнях  детально проаналізувати підсумки олімпіад і захисту науково-дослідницьких робіт для подальшого планування роботи з талановитими учнями з певних предметів;

4.2 взяти під контроль індивідуальну роботу і підготовку цих учнів до олімпіад і конкурсу-захисту в МАН.

 

5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора О.С.Горожанкіну.

 

 

 

Директор навчально-виховного об′єднання №136                        В.Б.Письменний

 

 

 

 

 

 

Наказ підготувала заступник директора О.С.Горожанкіна

 

Теми педагогічних, методичних рад , семінарів НВО№136

на концептуально-діагностичному етапі

2017-2018 н.р.

1.Педагогічна рада «Концептуальні засади  дослідно-експериментальної роботи за темою «Організаційно-педагогічні умови формування професійної 

культури педагога Школи майбутнього»

(Відп.:Н.В.Краснікова, заступники директора

(Кінцевий результат: Концепція. Науково-методичне забезпечення експерименту, методична база для комплексного моніторингу дослідження)

                                                                                  (серпень 2017р.)

2. Педагогічна рада «Розроблення моделі професійної культури педагога Школи майбутнього».

(Відп.:Н.В.Краснікова, Т.С.Ярмоленко)

 

(Кінцевий результат: Модель формування професійної культури педагога Школи майбутнього) .

                                                                                (20(21).11. 2017р.)

3. Психолого – педагогічний семінар «Упровадження принципів народної педагогіки, принципів менеджменту як виховного аспекту в системі управління інноваційним навчальним закладом». 

(Відп.: Н.В.Краснікова, Ю.Д.Бурлакова)

 

                                                                                (26.02.2018р.)

( Кінцевий результат: Аналіз упровадження принципів менеджменту у виховну систему навчального закладу).

 

4. Діалог – студія для предметних кафедр « Практична  реалізація  компонентів  професійної культури педагога Школи майбутнього (професійні знання, уміння, навички, професійна мораль, професійний світогляд, професійна майстерність).

(Відп.:Заступники директора, керівники кафедр)

                                                                                    (15.01.2018р.)

(Кінцевий результат: Комплексна система формування професійної культури вчителя Школи майбутнього).

 

5.Науково-методична рада «Визначення критеріїв, показників, рівнів сформованості професійної культури педагога та підбір відповідного інструментарію».

(Відп.: Н.В.Краснікова, О.С.Горожанкіна)

(Кінцевий результат: Критерії, показники, рівні сформованості професійної культури педагога школи майбутнього).

                                                                                              (12(16).04.18р.)

 

6. Науково-практичний  семінар «Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури педагога Школи майбутнього»

(Відп.Н.В.Краснікова, О.В.Алмазова)

(Кінцевий результат: Методичні рекомендації науково-практичного семінару).

                                                                                                         (14.05.18р.)

 

Ми пропонуємо наступне визначення поняття «професійна культура педагога Школи майбутнього» - інтеграція духовних, інтелектуальних та професійних педагогічних якостей, які визначають світоглядні орієнтири, ціннісні установки, життєві прагнення і позиції педагога».

Педагогічна рада

«Концептуальні засади дослідно-експериментальної роботи НВО№136

за темою «Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури педагога Школи майбутнього»

                      від 30.08.17р.

1.Доповідь. Н.В. Краснікова, директор НВО№136.

Актуальність та стан проблеми формування професійної культури педагога ШМ. Мета, стратегії та завдання. Шляхи, умови та очікувані результати Концепції.

 

2.Виступи:

- О.С.Горожанкіна, заступник директора з навчально-виховної роботи

Методологічні засади, підходи , принципи такритерії формування професійної культури педагога Школи майбутнього.

 

- Т.С.Ярмоленко, заступник директора з навчально-виховної роботи

Система підготовки педагогічних кадрів щодо реалізації моделі професійної культури пдагога.

 

-         О.В.Алмазова, заступник директора з навчально-виховної роботи

Особливості формування професійної культури вчителя підготовчого відділення .

 

-         Ю.Д.Бурлакова, заступник директора з виховної роботи

-         Реалізація науково – педагогічних принципів дослідно-експериментальної діяльності та педагогіки партнерства через систему виховної роботи НВО№136.

 

-         В.О.Федорцова, методист НВО№136

-         На порозі роздумів про Нову українську школу та реалізації компетентнісного підходу в науковому проекті «Інтелект України»

 

-         В.В.Кирилюк, методист НВО№136

-         Організційно-педагогічні умови формування професійної культури вчителя іноземних мов.

 

 

 

 

Ухвала педагогічної ради

«Концептуальні засади дослідно-експериментальної роботи НВО№136

за темою «Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури педагога Школи майбутнього»

                      від 30.08.17р.

Заслухавши та обговоривши доповідь директора навчально-виховного об'єднання №136 Н.В.Краснікової , педагогічна рада ухвалює:

1.Діяльність педагогічного колективу у 2017-2018н.р. спрямувати на виконання виконання завдань ІІ (концептуально-діагностичного) етапу експерименту, дотримання положень Концепції «Нова українська школа», Закону України про освіту в новій редакції.

2.Заступникам директора з навчально-виховної роботи:

2.1. створити творчі групи вчителів та вихователів ДНЗ до підготовки педагогічних, наукових рад, науково-практичних семінарів (за планом експерименту).

                                                                                                      (упродовж року)

2.2.під час регулюючого, тематичного , фронтального контролю здійснювати аналіз результативності обраної системи самореалізації педагога на заняттях , технологічної культури та   компонентів моделі професійної культури вчителя ,діяльності вчителів різних предметних галузей щодо вибору форм  самоорганізації навчально-виховної роботи, реалізації принципів самоменеджменту, реалізації власної моделі формування професійної культури педагога ШМ.

                                                                                    (Постійно упродовж року)

2.3.Здіснити:

- аналітичний контроль результативності обраних курсів варіативної складової робочого навчального плану  для 1-4кл.п/в, 1-7кл.гімназії та годин гурткової проектної та науково-дослідницької діяльності;

 - тематичний контроль діяльності творчих гуртків, студій та спортивних секції НВО№136 щодо особливостей  формування професійної культури педагога позашкільної освіти, беручи до уваги майстерність педагога та  результативність його діяльності.

                                                                                       (квітень 2018р.)

2.4. Надати допомогу у складанні перспективних планів та конкретних заходів щодо формування професійної культури педагога Школи майбутнього.

                                                                                         До 25 вересня 2017р.

2.5. проаналізувати вибір курсів педагогами НВО№136 як для чергової атестації, так і міжатестаційний період та зареєструвати їх у встановленому  порядку в ДОІППО.

 

3.Керівникам науково-методичних предметних комісій:

- скласти плани роботи предметних методичних комісій на 2017-2018н.р. за планом ІІ (концептуально-діагностичного етапу експерименту).

- здійснити обговорення передових інноваційних методик, наукових джерел щодо формування професійної культури  педагога ШМ;

- разом із заступниками директора здійснювати підготовку до педагогічних, методичних рад, науково-практичних семінарів, діалогстудій у складі творчих груп;

- разом із заступниками директора скласти план роботи креатив-студії молодого  вчителя, ознайомивши їх з орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, організацією сучасного уроку, аналізу уроку іт.ін.

- разом із вчителями предметної кафедри визначитись щодо участі в проекті Е- атестації, темами публікацій до науково-педагогічних видань, відповідальними за підготовку до олімпіад , творчих конкурсів, МАН і т. ін.

 

4.Психологічній службі:

4.1 скласти план роботи за завданнями науково-дослідницької роботи, здійснюючи діагностику сформованості професійної культури педагога.

4.2 провести профілактичні тренінги щодо уникнення  професійно-особистісної деформації вчителя та навичок конструктивної взаємодії педагогів закладу з батьківською громадою.

5.Учителям та вихователям:

5.1.скласти індивідуальні плани формування професійної культури  на ІІ (діагностико-концептуальний) етап експерименту. (До 25.09.17р.)

 

5.2.з метою підвищення професійного рівня ті формування професійної культури визначитися із курсами підготовки в ДОІППО з практичною адаптацією отриманих знань.

5.3.брати участь у практичній діагностиці критеріїв та показників сформованості професійної культури педагога ШМ.

5.4. з метою отримання результативності постійно удосконалювати навички науково-дослідницької діяльність на основі співпраці з учнями, викладачами ВНЗ та іншими інтелектуально-творчими закладами.

5.5.здійснювати втілення  у практичну діяльність заходів дослідно-експериментальної роботи з упровадження елементів STEM – освіти через наскрізне навчання, тренінгові технології, спецкурси, критичне  мислення.